Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 1995, nr 1-2 Wydawnictwo SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : systemy informacyjne, informatologia, języki informacyjne,
Autorzy: Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego
Data wydania: 1995
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Ewa Chmielewska-Gorczyca FUNKCJE TEZAURUSA W SYSTEMIE INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYM Eugeniusz Ścibor REWIZJA UKD W DZIEDZINIE JĘZYKÓW, JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATURY PIĘKNEJ Barbara Wereszczyńska-Cisło PARALELNOŚĆ ROZWOJU SPOSOBÓW WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI W ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH ORAZ W SYSTEMACH KONTROLI I STEROWANIA PROCESAMI W PRZEMYŚLE Bolesław Szomański DOBÓR METOD I TECHNIK ORGANIZATORSKICH PRZY WDRAŻANIU SYSTEMÓW ZAPEWNI ANI A JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH Zofia Rudnik-Karwatowa WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO INFORMACJI DOKUMENTACYJNEJ JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO Małgorzata Lelakowska PROJEKT BAZY DANYCH O NORMACH I PRZEPISACH PRAWNYCH — IBINOR W BIBLIOTECE INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO II. RECENZJE I OMÓWIENIA „MIĘKKA METODOLOGIA" RB. CHECKLANDA (SOFT SYSTEM METHODOLOGY) — Aleksander Radwański „BIBLIOTEKARSTWO" — NOWY PODRĘCZNIK PRZEDMIOTU — Stanisława Kurek-Kokocińska 85 JESZCZE O SYSTEMIE LEKSYKALNYM JĘZYKA SŁÓW KLUCZOWYCH — Wiesław Babik TERMINOLOGIA A TEORIA I PRAKTYKA JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH — Wiesław Babik INFOMETRIA W NAUCE O INFORMACJI —Wanda Pindlowa III. KRONIKA OLGIERD ADRIAN WOJTASIEWICZ 11 XII 1916 - 7 IV 1995 — Bożenna Bojar JĘZYKI TECHNOLOGIA 1995 —Wiesław Babik SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „EDUKACJA Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA! INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE. STATUS I PRZYSZŁOŚĆ" — Maria Próchnicka KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK A POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW — Stanisława Kurek-Kokocińska ADAM ŁYSAKOWSKI. SESJA JUBILEUSZOWA W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN — Jadwiga Woźniak BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE EUROPEJSKIE FORUM BIBLIOTEKARZY —Elżbieta Górska EUROPEJSKA INTEGRACJA INFORMACYJNA. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT INTEGRALNOŚCI I KOMPATYBILNOŚCI JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH — Wiesław Babik ROLA I FUNKCJE NOWOCZESNEJ BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ — Jadwiga Wozniak KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY DLA PRZYSZŁOŚCI. II FORUM STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH — Stanisława Kurek-Kokocińska ZALECENIA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM „KOMPATYBILNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ SYSTEMÓW PORZĄDKOWANIA WIEDZY" WARSZAWA, 13-15 WRZEŚNIA 1995 123 ZALECENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI W POLSCE ORAZ WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ W OBSZARZE SYSTEMÓW PORZĄDKOWANIA WIEDZY 125 I. RESEARCH PAPERS, STUDIES AND MATERIALS Ewa Chmielewska-Gorczyca FUNCTIONS OF THESAURUS IN INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM Eugeniusz Ścibor THE REVISION OF THE UDC IN THE FIELD OF LANGUAGES, LINGUISTICS AND BELLES-LETTRES Barbara Wereszczyńska-Cisło PARALLEL BETWEEN THE DEVELOPMENTS OF INFORMATION UTILIZATION WAYS IN COMPUTERISED INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS AND IN INDUSTRIAL PROCESS MONITORING SYSTEMS Bolesław Szomański THE SELECTION OF ORGANISATIONAL METHODS AND TECHNIQUES FOR IMPLEMENTING QUALITY CONTROL SYSTEM IN COMPANIES Zofia Rudnik-Karwatowa YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW OF THE BIBLIOGRAPHIC INFORMATION IN SLAVONIC LINGUISTICS Małgorzata Lelakowska THE PROJECT OF THE IBINOR DATABASES ON STANDARDS AND LEGAL REGULATIONS - AT THE INSTITUTE OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE, WARSAW UNIVERSITY II. REVIEWS AND SURVEYS „SOFT SYSTEM METHODOLOGY" BY RB. CHECKLAND — Aleksander Radwański 81 „LIBRARIANSHIP" —A NEW HANDBOOK OF THE SUBJECT — Stanisława Kurek-Kokocińska ONCE AGAIN ON THE LEXICAL SYSTEM OF KEYWORD INDEXING LANGUAGE —Wiesław Babik TERMINOLOGY VS. THEORY AND PRACTICE OF INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES—Wiesław Babik INFOMETRICS IN INFORMATION SCIENCE — Wanda Pindlowa III. CHRONICLE OLGIERD ADRIAN WOJTASIEWICZ , 11 NOVEMBER 1916 - 7 APRIL 1995 — Bożenna Bojar LANGUAGE AND TECHNOLOGY '1995'. (SEMINAR, POZNAŃ 13 APRIL 1995) — Wiesław Babik REPORT FROM THE CONFERENCE „EDUCATION IN THE FIELD OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE IN POLAND. ITS STATUS AND THE FUTURE" — Maria Próchnicka COMPUTERIZATION OF LIBRARIES AND USERS NEEDS — Stanisława Kurek-Kokocińska PUBLIC LIBRARIES IN POLAND AND IN THE WORLD. THE EUROPEAN FORUM OF LIBRARIANS — Elżbieta Górska ADAM ŁYSAKOWSKI. THE JUBILEE SYMPOSIUM ON THE CENTARY BIRTHDAY. — Jadwiga Woźniak THE EUROPEAN INFORMATION INTEGRATION. THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INTEGRALITY AND COMPATIBILITY OF INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES — Wiesław Babik THE ROLE AND FUNCTIONS OF MODERN ACADEMIC LIBRARY — Jadwiga Woźniak „EDUCATION OF LIBRARIANS FOR THE FUTURE" — Stanisława Kurek-Kokocińska RECOMMENDATIONS WORKED OUT BY THE PARTICIPANTS OF THE SEMI NAR „COMPATIBILITY AND INTEGRALITY OF KNOWLEDGE ORDERING SYSTEMS" RECOMMENDATIONS REGARDING ACTIVITY IN POLAND AND POLISH-GERMAN COOPERATION IN THE FIELD OF KNOWLEDGE ORDERING SYSTEMS