Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1996, z.2/3 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1996
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły BARBARA SORDYLOWA: W pięćdziesiątą rocznicę uchwalenia dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi 109 EWA CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Biblioteka wirtualna — wizja czy rzeczywistość 117 MIROSŁAW GÓRNY, ARTUR JAZDON: Wykorzystanie techniki informatycznej w polskich bibliotekach naukowych 133 EWA GRALA: Metodyka opracowania zasad gromadzenia zbiorów w bibliotekach Stanów Zjednoczonych 143 EMILIA MOSTOWICZ, ANNA GRZECZNOWSKA: Dostępność źródeł informacji biznesowej w bibliotekach 159 BARBARA SORDYLOWA: „Przegląd Biblioteczny" w przededniu swego 70-lecia 169 Doniesienia. Komunikaty Problem repatriacji z Polski byłych niemieckich zbiorów bibliotecznych w oczach absolwentów bibliotekoznawstwa. Próbki z prac egzaminacyjnych (Peter Zahn, tł. Halina Stachowska) 177 Sprawozdania Rozwój i perspektywy bibliologii polskiej. Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia pierwszej Katedry Bibliotekoznawstwa w Polsce (Łódź, 4-5 grudnia 1995 r.) (Maria Majzner) 181 Zadania biblioteki wyższej uczelni technicznej wczoraj, dziś i jutro. Konferencja jubileuszowa z okazji 80-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (Warszawa, 7-8 listopada 1995 r.) {Anna Wojciechowska) 186 Biblioteka uniwersytecka wobec współczesnych przemian. Między tradycją a nowoczesnością. Sesja jubileuszowa Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, 23-24 listopada 1995 r.) {Maria Wilczyńska) 188 Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich (Kraków, 11-12 grudnia 1995 r.) (Wanda Pindlowa) 189 Komputeryzacja bibliotek w uczelniach wojskowych. Sympozjum naukowe (Toruń, 28-29 marca 1996 r.) (Izabela Rogala) 191 Ogólnopolskie seminarium i warsztaty na temat ochrony zbiorów zabytkowych w regionie (Cieszyn, 20-22 września 1995 r.) {Katarzyna Zbylut-Jadczyk) 192 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Z historii bibliotekarstwa polskiego Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców. Warszawa 1995 (Marianna Banacka - Andrzej Mężyński) 197 Odpowiedź edytorki (Maria Dembowska) 206 O bibliotekarstwie polskim po angielsku Polish Libraries Today. National Library. Vol. 3, 1995 {Jacek Wojciechowski) 207 Biblioteka jako system poznawczy Aleksandr I. Ostapov: Bibliotećnaja kognitologija. Krasnodar 1995 (Jacek Wojciechowski) 209 Przegląd piśmiennictwa krajowego {Hanna Zasadowa) 212 Z życia SBP Sprawozdanie z działalności ZG SBP w 1995 r. {Janina Jagielska, Ewa Stachowska-Musiał) 217 Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP za 1995 r. (Marian Skomro) 222 Sprawozdanie z działalności okręgów SBP w 1995 r. {Andrzej Kempa) 226 Stanowisko II Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie wykorzystania literatury fachowej 235 Rekomendacje. II Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości" (Jachranka, 22-24 października 1995 r.) 236 Z żałobnej karty Wanda Sokołowska (1903-1996) (Barbara Litwiniukowa) 241 Krystyna Stachowska (!924-1996) (Karolina Grodziska) 244 Kronika krajowa 247 Kronika zagraniczna 249 Wydawnictwa otrzymane 252 Autorzy 253 CONTENTS Articles BARBARA SORDYLOWA: The 50 anniversary of the library and library collection bill (Summary — s. 116) 109 EWA CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Virtual library — fiction or reality (Summary — s. 130) 117 MIROSŁAW GÓRNY, ARTUR JAZDON: Computers in Polish scientific libraries (Summary — s. 141) 133 EWA GRALA: Methods of development of collection building policies in the USA libraries (Summary — s. 157) 143 EMILIA MOSTOWICZ, ANNA GRZECZNOWSKA: Accessibility of business information sources in libraries (Summary — s. 167) 159 BARBARA SORDYLOWA: Library Review in the advent of its 70 anniversary (Summary — s. 175) 169 Communications Vindication of the former German library collections as seen by the library science graduates. Excerpts from the examination essays {Peter Zahn, transl. Halina Stachowska) 177 Reports Current status and perspectives of the Polish book and library science. The conference commemorating the 50 anniversary of the first Library Sciences University Chair in Poland (Łódź, Dec. 4-5, 1995) (Maria Majzner) 181 The tasks and roles of the Technical University Library — past, present and futurę. The conference commemorating the 80lh anniversary of the Central Library of the Warsaw Technical University (Warsaw, Nov. 7-8, 1995) (Anna Wojciechowska) 186 University Library in the time of transition. The anniversary session in the Library of the Maria Skłodowska-Curie University (Lublin, Nov. 23-24, 1995) (Maria Wilczyńska) 188 The electronic futurę of the university libraries (Kraków, Dec. 11-12, 1995) (Wanda Pindlowa) 189 Library automation in military academies (Toruń, Mar. 28-29, 1996) (Izabela Rogala) 191 Regional historical collection preservation. National seminar and workshop (Cieszyn, Sep. 20-22, 1995) (Katarzyna Zbylut-Jadczyk) 192 Review 197 News from Polish Library Association 217 Obituary 241 News from the country 247 News from abroad 249 Publications received 252 Contributors 253