Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP jest największą oficyną środowiska bibliotekarskiego w Polsce, której tradycje wydawnicze liczą ponad 100 lat.

Publikujemy monografie naukowe, recenzowane prace zbiorowe, słowniki, prace o charakterze podręcznikowym i popularno-naukowym, poradniki, materiały instrukcyjno-metodyczne oraz czasopisma naukowe i fachowe z zakresu bibliologii, szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, edytorstwa, księgarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej – służące badaniom naukowym, kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy, popularyzacji zagadnień związanych z bibliotekoznawstwem, informacją naukową i komunikacją społeczną. Autorami monografii, publikacji zbiorowych oraz czasopism są pracownicy naukowi uczelni, specjaliści z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz dziedzin pokrewnych, a także bibliotekarze-praktycy.

Większość monografii, prac zbiorowych, poradników wydajemy w seriach wydawniczych.

Wydawnictwo stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

Przed akceptacją do wydania, publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej lub fachowej.

Szczegółowe Zasady etyki wydawniczej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP, w tym zasady recenzowania tekstów określa odrębny dokument.


Serie wydawnicze Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP:

Większość monografii i prac zbiorowych wydajemy w seriach. Dwie z nich mają charakter naukowy. Zapoczątkowana w roku 1993 seria „NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA” wydawana jest we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (dawniej z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) Uniwersytetu Warszawskiego.
W ramach tej serii ukazało się ponad 186 tytułów recenzowanych prac naukowych, w tym prace doktorskie, habilitacyjne, materiały z konferencji naukowych.

Od 2013 r. wydajemy nową serię „LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA” we współpracy z Pracownią Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży działającą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Seria upowszechnia wiedzę z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza jej recepcji wśród młodych odbiorców, poprzez prezentację wyników najnowszych badań zarówno doświadczonych pracowników szkół wyższych przedmiotu jak i młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z innych ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowane w serii publikacje odpowiadają na potrzeby środowisk: akademickiego, bibliotekarskiego, nauczycielskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Ponadto Wydawnictwo SBP publikuje inne serie o charakterze poradnikowym, podręcznikowym, a także popularyzującym wyniki najnowszych badań i dokonania modernizacyjne bibliotek wszystkich typów (naukowe, publiczne, pedagogiczne, szkolne, inne). Publikujemy też zalecenia i standardy IFLA .

Seria: „BIBLIOTEKI - DZIECI – MŁODZIEŻ” jest inspiracją dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi, bibliotekarzy, nauczycieli, rodziców oraz innych osób zajmujących się czytelnictwem. Powinna dać odpowiedź na pytania o kondycję współczesnej książki dziecięcej i młodzieżowej, kierunki jej rozwoju, szanse obecności w kulturze naszej epoki, sposoby zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz metody popularyzacji. Prezentuje wzorce działalności bibliotek dla dzieci i młodzieży.

Seria: „PROPOZYCJE I MATERIAŁY” powstała z myślą o szybkim wprowadzaniu w obieg czytelniczy dorobku ciekawych konferencji i seminariów poświęconych bieżącym problemom bibliotekarstwa oraz książek o charakterze poradnikowym i informacyjnym.

Seria: „FO-KA”  przeznaczona dla pracowników bibliotek katalogujących książki oraz wszystkich bibliotekarzy, dla których znajomość formatów opisu danych w systemach komputerowych jest niezbędna. Seria wydawnicza powstała w wyniku współpracy z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wydawana wspólnie od 1998 r.

Seria: „BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA”  przydatna do bezpośredniej pracy bibliotekarza z dziećmi i młodzieżą. W autorami są bibliotekarze-praktycy. Seria ma charakter poradnikowy. Szczegółowe zagadnienia, konspekty i scenariusze ułatwią pracę każdemu bibliotekarzowi.

Seria: „BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH”
wydawana we współpracy z Komisją Historyczną Zarządu Okręgu Stołecznego SBP. Jej celem jest przybliżenie środowisku, a szczególnie młodzieży bibliotekarskiej wybitnych postaci naszego zawodu i ich dorobku zawodowego intelektualnego i organizacyjnego.

W 2019 r. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zainicjowało wydawanie nowej serii wydawniczej - SERII HISTORYCZNEJ” obejmującej prace z zakresu bibliologii, księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa, komunikacji społecznej i mediów oraz dziedzin pokrewnych, prezentujące zagadnienia w perspektywie historycznej. Ważną częścią prac publikowanych w Serii są monografie i eseje biograficzne, prezentujące wybitne postaci, które miały wpływ na rozwój polskiej bibliologii i bibliotekoznawstwa.


Czasopisma Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP:

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP wydaje dwa czasopisma naukowe oraz dwa miesięczniki fachowe.

„Przegląd Biblioteczny” (kwartalnik)

PL ISSN 0324-8194

E ISSN 2545-2487

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie, wydawane od 1927 roku, o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Należy do najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów ludziom nauki oraz całemu środowisku bibliotekarskiemu na temat najnowszych badań i praktyki bibliotekarskiej. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest jego obecność w wykazie publikacji rekomendowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z przyznaną liczbą 20 punktów.

Od roku 2013 czasopismo publikuje teksty w dwóch językach - polskim i angielskim. W Radzie Redakcyjnej „Przeglądu” są także przedstawiciele zagranicznych ośrodków akademickich.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO (Library and Information Science and Technology Abstracts), Pol-index, Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Worldcat. Czasopismo wpisane jest do indeksu ERIH + - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), w tym procedury recenzji naukowych spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze.

„Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” (półrocznik)

PL ISSN 0324-8194

E ISSN 2392-2648

Głównym celem czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych
i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służyć ma również rozpowszechnianiu krytycznych recenzji i omówień publikacji z tego zakresu oraz problemowych sprawozdań z ważnych konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym.

Od numeru 102 (2013/2) w czasopiśmie publikowane są teksty w dwóch językach - polskim
i angielskim. W jego Radzie Redakcyjnej są także przedstawiciele zagranicznych ośrodków akademickich.

Półrocznik Zagadnienia Informacji Naukowej jest wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO (Library and Information Science and Technology Abstracts), Pol-index, Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Worldcat. Czasopismo wpisane jest do indeksu ERIH + - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

Redakcja „Zagadnień Informacji Naukowej: Studiów Informacyjnych” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), w tym procedury recenzji naukowych spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze.

„Bibliotekarz” (miesięcznik)

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów,
w szczególności publicznych i naukowych. Ukazuje się od 1919 r. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak
i praktycznym. Zawiera artykuły problemowe dotyczące prawa, nowych technologii w pracy bibliotekrza. Pismo dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego.

 „Poradnik Bibliotekarza” (miesięcznik)

Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi. Ukazuje się od 1949 r. Kilka razy w roku ukazują się dodatki metodyczne (wytyczne IFLA, kalendaria, słowniczki, bibliografie). Od jesieni 2008 r. czasopismo ma własną stronę internetową www.poradnikbibliotekarza.pl. Jest często patronem medialnym konferencji zawodowych i targów książki.

Świat Książki Dziecięcej - miesięczny dodatek do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Ukazuje się od lutego 2007 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Kolorowa wkładka
o objętości 4-8 stron jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców. Zawiera artykuły problemowe, wywiady z twórcami książki dla młodego czytelnika, bibliotekarzami, omówienia rynku wydawniczego, recenzje nowości wydawniczych, przykłady inicjacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach w Polsce i na świecie.


Rada Naukowo-Programowa Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP:

Przy Wydawnictwie działa Rada Naukowo-Programowa Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP powołana przez Zarząd Główny SBP na kadencję 2017-2021 w składzie:

Przewodniczący: Prof. Dariusz Kuźmina, Prodziekan ds. finansowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkowie:

 • dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Danuta Brzezińska, Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
 • dr Andrzej Buck, dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
 • Jadwiga Chruścińska, red. naczelna „Poradnika Bibliotekarza”
 • Janina Jagielska, Przewodnicząca kolegium redakcyjnego serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych"
 • Ewa Kobierska-Maciuszko, kierownik Centrum NUKAT
 • dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca SBP
 • dr hab. Michał Rogoż, prof. UP, dyrektor Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. Barbara Sosińska-Kalata, kierownik Katedry Informatologii, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, red. naczelna "Zagadnień Informacji Naukowej"
 • Elżbieta Stefańczyk, red. naczelna „Bibliotekarza”
 • prof. Elżbieta Barbara Zybert, Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, red. naczelna "Przeglądu Bibliotecznego"

Archiwum Cyfrowe

Starsze numery publikacji i czasopism dostępne są w postaci zdigitalizowanej w wolnym dostępie na stronach: Archiwum Cyfrowego SBP oraz Mediotece Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej UW i Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe

http://medioteka.uw.edu.pl/dlibra

http://kpbc.umk.pl/dlibra