Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Kompetencje informacyjne młodzieżyJustyna Jasiewiczcena 44,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-61464-90-7
Format: B-5
Liczba stron: 240
Data wydania: 2012
VAT: 5 %
Waga: 0.39 kgOpis:

Jakie zachowania informacyjne charakteryzują młodzież urodzoną w latach 90. XX wieku? Czym dla Pokolenia Google, pokolenia Y, net-generacji – jak bywa nazywana ta grupa - jest Internet: Wszechnicą Wiedzy Wszelakiej, czy e-Śmietniskiem? Justyna Jasiewicz bierze na warsztat zagadnienia związane z kompetencjami informatycznymi i informacyjnymi oraz zachowaniami młodych użytkowników nowych mediów.

Ciekawym elementem opracowania są wyniki sondażu przeprowadzonego przez badaczkę na grupie niemal 150 uczniów w wieku gimnazjalnym z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz analiza programów nauczania z tych krajów. Autorka opisuje źródła informacji wykorzystywane przez młodzież w procesie kształcenia, sposoby oceny wiarygodności informacji, a także kłopoty, z jakimi młodzi ludzie spotykają się prowadząc poszukiwania w środowisku sieciowym. Efekt? Rzetelny i dający do myślenia obraz tytułowego zagadnienia, a przy tym świetna książka dla nauczycieli, bibliotekarzy i... decydentów kształtujących szkolne programy edukacyjne. 

Recenzja czytelnika

Recenzja czytelnika

Spis treści

 1. Przemiany społeczne w perspektywie rozwoju ICT
  1.1. Konwergencja mediów determinantem przemian społecznych 
  1.2. Wybrane koncepcje społeczeństwa przełomu wieków 
  1.2.1. Społeczeństwo informacyjne 
  1.2.1.1. Substrat technologiczny 
  1.2.1.2. Substrat ekonomiczny 
  1.2.1.3. Substrat społeczny 
  1.2.1.4. Substrat kulturowy 
  1.2.1.5. Społeczeństwo sieciowe  
  1.3. Wykorzystanie nowych technologii – dane Diagnozy społecznej 
 2. Google generation – próba charakterystyki młodzieży jako pokolenia użytkowników nowych mediów 
  2.1. Wykorzystanie nowych technologii przez młodzież – wyniki wybranych badań empirycznych 
  2.1.1. Dostęp do technologii 
  2.1.2. Miejsce korzystania .
  2.1.3. Czas, częstotliwość i staż korzystania
  2.1.4. Cel korzystania 
  2.1.5. Sposób korzystania 
  2.1.6. Umiejętności 
  2.1.7. Źródła kompetencji 
  2.2. Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością – młodzi ludzie jako użytkownicy  nowych mediów  
  2.2.1. Problemy terminologiczne 
  2.2.2. Miejsce nowych mediów w życiu młodzieży 
  2.2.2.1. Utrzymywanie stałego kontaktu z przyjaciółmi 
  2.2.2.2. Szybkość przekazu a kompetencje językowe i zdolność koncentracji 
  2.2.2.3. Kontakt z dobrami kultury a korzystanie z Internetu 
  2.3. Zachowania informacyjne młodzieży w świetle literatury przedmiotu 
  2.3.1. Nabywanie umiejętności informatycznych  
  2.3.2. Wyszukiwanie informacji – materiały drukowane i Internet 
  2.3.2.1. Korzystanie z materiałów drukowanych 
  2.3.2.2. Wyszukiwanie w Internecie 
  2.3.3. Ocena wiarygodności informacji 
 3. Kompetencje informacyjne jako warunek aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie XXI w 
  3.1. Ramy teoretyczne i terminologiczne rozważań nt. kompetencji informacyjnych 
  3.1.1. Rozważania terminologiczne 
  3.1.2. Zagadnienie kompetencji w ujęciu teoretycznym 
  3.1.2.1. Klasyfikacja kompetencji 
  3.1.2.2. Wybrane rodzaje kompetencji 
  3.2. Kompetencje informacyjne – próba zdefiniowania problemu 
  3.2.1. Wybrane definicje information literacy 
  3.2.2. Information literacy jako nowa sztuka wyzwolona 
  3.2.2.1. Komponenty kompetencji informacyjnych 
  3.2.3. Siedem aspektów information literacy  
  3.3. Wybrane modele information literacy 
  3.3.1. SCONUL – Information Skills Model  
  3.3.2. Model Big6 Skills 
  3.3.3. Reflective Internet Searching 
  3.4. Od przysposobienia bibliotecznego do edukacji informacyjnej 
 4. Edukacja informacyjna w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Analiza programów nauczania 
  4.1. Edukacja informacyjna w Dolnej Saksonii – Niemcy 
  4.1.1. Elementy edukacji informacyjnej w szkole podstawowej (Grundschule) 
  4.1.2. Elementy edukacji informacyjnej w szkole ponadpodstawowej (Sekundarstufe I – Gymnasium) 
  4.1.3. Elementy edukacji informacyjnej w szkole ponadpodstawowej (Sekundarstufe II – Gymnasiale Oberstufe) 
  4.2. Edukacja informacyjna w Wielkiej Brytanii 
  4.2.1. Elementy edukacji informacyjnej w programie pierwszego etapu  kształcenia – key stage 1
  4.2.2. Elementy edukacji informacyjnej w programie drugiego etapu  kształcenia – key stage 2 
  4.2.3. Elementy edukacji informacyjnej w programie trzeciego etapu  kształcenia – key stage 3 
  4.2.4. Elementy edukacji informacyjnej w programie czwartego etapu  kształcenia – key stage 4 
  4.3. Edukacja informacyjna w Polsce 
  4.3.1. Elementy edukacji informacyjnej w szkole podstawowej (etap I i II) 
  4.3.2. Elementy edukacji informacyjnej w szkole gimnazjalnej (etap III) 
  4.3.3. Elementy edukacji informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej  (etap IV – licea ogólnokształcące) 
  4.4. Ocena polskiego systemu kształcenia w zakresie information literacy 
 5. Kompetencje informacyjne młodzieży – wyniki badań własnych  
  5.1. Metodologia badań 
  5.1.1. Przedmiot badania  
  5.1.2. Charakterystyka badanej populacji 
  5.1.3. Cele i hipotezy badawcze 
  5.1.4. Wybór metod i technik badawczych 
  5.1.5. Opracowanie i struktura kwestionariusza ankiety 
  5.1.6. Przebieg badań i opracowanie ich wyników 
  5.2. Omówienie wyników badań 
  5.2.1. Co? Gdzie? Kiedy? Intensywność korzystania z nowych mediów 
  5.2.1.1. Staż korzystania z Internetu 
  5.2.1.2. Częstotliwość korzystania z Internetu 
  5.2.1.3. Miejsce korzystania z Internetu  
  5.2.1.4. Czas poświęcany na korzystanie z Internetu 
  5.2.1.5. Częstotliwość wykonywania różnych czynności w Internecie 
  5.2.1.6. Ocena kompetencji w poszczególnych obszarach
  5.2.2. Jak mam to znaleźć? Potrzeby informacyjne młodzieży szkolnej 
  5.2.2.1. Korzystanie z poszczególnych źródeł informacji 
  5.2.2.2. Ocena wiarygodności informacji dostępnych w poszczególnych źródłach informacji 
  5.2.2.3. Problemy z wyszukiwaniem informacji w Internecie i sposoby ich rozwiązywania 
  5.2.3. Sam się nauczyłem! Rola edukacji formalnej i nieformalnej w kształtowaniu kompetencji informacyjnych