Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
cena 63,00 zł 85,00 złWersja papierowa
49,00 złeBook
Zarządzanie Bibliotekącena 63,00 zł 85,00 zł

Redaktor: Maja Wojciechowska
Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-65741-26-4
Format: B-5 miękka oprawa
Liczba stron: 684
Data wydania: 2019
VAT: 5 %
Waga: 1.13 kgOpis:

 

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019

Publikacja zbiorowa Mai Wojciechowskiej prezentuje całe spectrum zagadnień dotyczących współczesnego zarządzania biblioteką. Książka zawiera ważny zarówno z poznawczego punktu widzenia, jak i praktycznego kompleks zagadnień dotyczących współczesnego zarządzania biblioteką. Wprawdzie istnieją już na ten temat liczne monografie i artykuły, ale wiele omówionych w nich problemów jest już zdezaktualizowanych lub częściowo zdezaktualizowanych, a najnowsze piśmiennictwo na ten temat jest bardzo rozproszone. Stąd potrzeba nowego opracowania i kompleksowego zaprezentowania współczesnych problemów zarządzania biblioteką. Recenzowana praca bardzo dobrze wpisuje się i wypełnia tę obecnie istniejącą na rynku lukę wydawniczą.

Spis treści

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

 

Rozdział 1. Misja współczesnej biblioteki

1.1. Misja biblioteki – historia, definicje, deklaracje

1.2. Misja biblioteki narodowej

1.3. Misja biblioteki naukowej

1.4. Misja biblioteki publicznej

1.5. Misja biblioteki szkolnej

 

Rozdział 2. Otoczenie biblioteki

2. 1. Otoczenie i jego elementy

2.2. Otoczenie ogólne

2.3. Otoczenie zadaniowe

2.4. Środowisko wewnętrzne

2.5. Dopasowanie biblioteki do otoczenia

2.6. Odpowiedzialność społeczna

 

Rozdział 3. Marka i kształtowanie wizerunku biblioteki

3.1. Pojęcie marki i wizerunku

3.2. Struktura, funkcje i rodzaje marek

3.3. Metody budowania marki i kształtowania wizerunku biblioteki – przegląd i przykłady dobrych praktyk

3.4. Kształtowanie marki i wizerunku – kluczowe elementy

 

Rozdział 4. Zasoby materialne i niematerialne w bibliotekach

4.1. Zasoby organizacyjne – definicje i rodzaje

4.2. Materialne i niematerialne zasoby organizacyjne

4.3. Zasoby organizacyjne bibliotek

4.4. Zasoby materialne bibliotek (rzeczowe i finansowe)

4.5. Zasoby niematerialne bibliotek

 

Rozdział 5. Innowacyjność i zarządzanie zmianami w pracy bibliotek

5.1. Istota zmian i innowacji

5.2. Rodzaje zmian i innowacji

5.3. Procesy wdrażania zmian i innowacji

5.4. Zmiany i innowacje w perspektywie bibliotecznej

5.5. Rodzaje zmian i innowacji bibliotecznych

5.6. Zarządzanie zmianami w bibliotece

 

Rozdział 6. Etyka bibliotekarska a etyka informacyjna

6.1. Rozważania terminologiczne

6.2. Etyka bibliotekarska – etyka biblioteczna

6.3. Etyka komputerowa – netykieta – globalna etyka informacyjna

6.4. Etyka informacyjna

6.5. Kodeksy etyczne

 

CZĘŚĆ II. STRUKTURA I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

Rozdział 7. Proces zarządzania w bibliotekach

7.1. Zarządzanie a kierowanie. Problemy definicyjne

7.2. Kadra kierownicza w procesie zarządzania

7.3. Planowanie

7.4. Organizowanie

7.5. Motywowanie i przywództwo

7.6. Kontrolowanie

7.7. Decydowanie

 

Rozdział 8. Rozwiązania strukturalne współczesnych bibliotek

8.1. Definicje struktury organizacyjnej

8.2. Klasyczne struktury organizacyjne

8.3. Nowoczesne rozwiązania strukturalne

 

Rozdział 9. Kultura organizacyjna w bibliotece

9.1. Czym jest kultura organizacyjna?

9.2. Modele kultury organizacyjnej i ich elementy składowe

9.3. Wymiary kultury organizacyjnej

9.4. Rola kultury organizacyjnej w przystosowywaniu się bibliotek do zmian w ich otoczeniu

 

Rozdział 10. Metody i narzędzia zarządzania stosowane w bibliotekach

10.1. Metody zarządzania – definicje i obszary

10.2. Metody zarządzania relacjami biblioteki z otoczeniem

10.3. Struktura organizacyjna biblioteki i jej przekształcenia

10.4. Metody zarządzania procesem pracy

10.5. Metody zarządzania relacjami personalnymi

10.6. Wybrane metody zarządzania zmianami w organizacji biblioteki

10.7. Nowe metody zarządzania instytucją biblioteczną

 

Rozdział 11. Zarządzanie strategiczne w bibliotece

11.1. Definicja i geneza zarządzania strategicznego

11.2. Misja i wizja biblioteki

11.3. Analiza strategiczna biblioteki

11.4. Ocena pozycji strategicznej biblioteki

11.5. Strategia biblioteki

11.6. Planowanie strategiczne

11.7. Implementacja strategii biblioteki

11.8. Kontrola strategiczna

 

Rozdział 12. Zarządzanie informacją i wiedzą w strategii biblioteki

12.1. Wprowadzenie do zarządzania informacją i wiedzą w bibliotece

12.2. Funkcje informacji

12.3. Strumienie informacji w bibliotece

12.4. Zarządzanie informacją a potrzeby i zachowania informacyjne biblioteki i użytkowników indywidualnych

12.5. Strategia zarządzania informacją

12.6. Wiedza organizacyjna biblioteki oraz podstawy zarządzania wiedzą

12.7. Biblioteka jako inteligentna i ucząca się organizacja

12.8. Narzędzia zarządzania informacją i wiedzą w bibliotekach

 

Rozdział 13. Źródła finansowania bibliotek

13.1. Podstawy finansowania bibliotek. Wysokość dotacji budżetowych

13.2. Programy wspierające rozwój bibliotek

13.3. Ogólne zalecenia dotyczące aplikowania o fundusze

 

Rozdział 14. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie biblioteką

14.1. Technologia informacyjna w zarządzaniu bibliotek

14.2. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie zasobami bibliotecznymi

14.3. Systemy informatyczne wspierające zarządzania wiedzą i informacją

14.4. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie personelem, komunikację i zarządzanie wiedzą w organizacji

14.5. Systemy informatyczne wspierające monitoring, prowadzenie badań oraz statystyki działalności bibliotecznej

14.6. Systemy informatyczne wspierające szkolenia dla użytkowników

14.7. Systemy informatyczne wspierające marketing i kontakty z użytkownikami

14.8. Technologia informacyjna w innych obszarach zarządzania

 

CZĘŚĆ III. KIEROWANIE PERSONELEM BIBLIOTEKI

 

Rozdział 15. Przywództwo i role menedżerskie

15.1. Definicje i geneza przywództwa

15.2. Paradygmaty przywództwa

15.3. Style przywództwa

15.4. Kompetencje kierownicze

15.5. Typy kadry kierowniczej

15.6. Role menedżerskie

 

Rozdział 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Polityka kadrowa

16.1. Istota i treść zarządzania zasobami ludzkimi

16.2. Analiza pracy

16.3. Planowanie zasobów ludzkich

16.4. Pozyskiwanie pracowników

16.5. Adaptacja pracownicza

16.6. Ocenianie pracowników

16.7. Rozwój zawodowy pracowników

16.8. Motywowanie i wynagradzanie pracowników

16.9. Odejścia pracowników

 

Rozdział 17. Komunikacja i stosunki interpersonalne

17.1. Istota i poziomy komunikacji

17.2. Model procesu komunikowania w bibliotece

17.3. Cele, zasady i bariery komunikowania się w bibliotece

17.4. Psychologiczne aspekty komunikacji i stosunków interpersonalnych

17.5. Komunikowanie się z nietypowym lub trudnym użytkownikiem

 

Rozdział 18. Zarządzanie zespołami

18.1. Tło organizowania zespołów zadaniowych

18.2. Zespoły zadaniowe – definicja i rodzaje

18.3. Budowa zespołów zadaniowych

18.4. Zarządzanie procesem i zasobami ludzkimi w zespole

 

Rozdział 19. Zarządzanie jakością w pracy biblioteki

19. 1. Początki zarządzania jakością w działalności bibliotecznej

19.2. Nurty zarządzania jakością w bibliotekach

19.3. Obszary i metody badań jakości bibliotek

 

Rozdział 20. Controlling w bibliotekach

20.1. Definicje i geneza controllingu

20.2. Kryteria podziału controllingu

20.3. Rola controllera

20.4. Wdrażanie controllingu

20.5. Cele i zadania controllingu w bibliotece

20.6. Controlling w zarządzaniu biblioteką

 

Rozdział 21. Stres i patologie w zawodzie bibliotekarza

21.1. Patologie w zawodzie bibliotekarza

21.2. Patologie w procesie rekrutacji i selekcji

21.3. Patologie na etapie zatrudniania i podczas codziennej pracy

21.4. Patologie w obszarze rozwoju i motywacji

21.5. Stres, jego przyczyny i wpływ

 

Rozdział 22. Nowe specjalności w zawodzie bibliotekarza

22.1. Praca, zawód, specjalność zawodowa

22.2. Profesjonalizacja i deprofesjonalizacja zawodu bibliotekarza

22.3. Charakterystyka zawodu bibliotekarza i specjalisty informacji

22.4. Tradycyjne i nowe specjalności i kryteria ich wyodrębniania

22.5. Nowe specjalności bibliotekarskie

 

CZĘŚĆ IV. BIBLIOTEKA A ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE

 

Rozdział 23. Klienci bibliotek

23.1. Rodzaje klientów

23.2. Badania potrzeb klientów

23.3. Strategia obsługi klienta

23.4. Prosumenci

 

Rozdział 24. Marketing biblioteczny

24.1. Zagadnienie marketingu

24.2. Koncepcja marketingu mix

24.3. Elementy promocji biblioteki

24.4. Marketing biblioteczny w literaturze przedmiotu

 

Rozdział 25. Promocja biblioteki i public relations

25.1. Promocja – definicje i narzędzia

25.2. Public relations i kształtowanie wizerunku biblioteki

25.3. Organizowanie działalności promocyjnej – case study

 

Rozdział 26. Biblioteki a kapitał społeczny

26.1. Pojęcie kapitału społecznego

26.2. Biblioteki jako miejsca budowania kapitału społecznego

26.3. Biblioteki jako miejsca spotkań

26.4. Biblioteki jako miejsca włączenia społecznego

26.5. Biblioteki współtworzące wspólnoty lokalne

26.6. Warunki do tworzenia kapitału społecznego – przestrzeń i pracownicy

 

Rozdział 27. Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w rozwoju bibliotek i społeczeństwa

27.1. Stowarzyszenia i inne organizacje bibliotekarskie – definicje, geneza

27.2. Działalność międzynarodowa organizacji bibliotekarskich – przykład IFLA

27.3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

27.4. Wypływ stowarzyszeń bibliotekarskich na użytkowników bibliotek na przykładzie działań w zakresie edukacji informacyjnej

27.5. Działania organizacji niebibliotekarskich na rzecz bibliotek – studium przypadku Programu Rozwoju Bibliotek

 

Rozdział 28. Lobbing na rzecz bibliotek

28.1. Lobbing – wybrane zagadnienia teoretyczne

28.2. Metody lobbingowe

28.3. Lobbing biblioteczny

28.4. Działalność lobbingowa na rzecz bibliotek w Polsce

 

Wykaz publikacji w języku polskim poświęconych zarządzaniu i organizacji bibliotek (w wyborze)

 

Część 1. Zarządzanie biblioteką – zagadnienia podstawowe

 

Część 2. Struktura i wewnętrzna organizacja biblioteki

 

Część 3. Kierowanie personelem biblioteki

 

Część 4. Biblioteka a środowisko zewnętrzne

 

Noty biograficzne

 

Indeks osobowy

 

Indeks przedmiotowy

Tagi: