Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
INFORMACJA ZDROWOTNA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCHPaulina Motylińskacena 28,00 zł 35,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-65741-60-8
Format: B5
Liczba stron: 252
Waga: 0.44 kgOpis:

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i edytorskim. Zawiera obszerną bibliografię oraz liczne przypisy. Odbiór tekstu ułatwiają dobrze opracowane liczne wykresy, tabele i ilustracje. Głównemu zrębowi towarzyszy cenny indeks nazwisk oraz aneks w postaci trzech załączników zawierających obszerną listę 300 przeanalizowanych stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce, szczegółowe wyniki badań w postaci analizy tych stron oraz kwestionariusz ankiety dotyczącej oczekiwań użytkowników. […] Bardzo cenne kompendium informacji i wiedzy na temat informacji zdrowotnej dostępnej za pośrednictwem Internetu, przydatnych prawie każdemu potencjalnemu użytkownikowi. 

Z recenzji prof. dra hab. Wiesława Babika

 

Informacja zdrowotna należy do zasobów kluczowych dla funkcjonowania człowieka. Jej jakość i dostępność bezpośrednio wpływa na podejmowane decyzje dotyczące zdrowia – w tym profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, opieki nad sobą i innymi ludźmi. Stąd wszelkie badania dotyczące dostępności tych zbiorów, ich jakości, zgodności z potrzebami i oczekiwaniami informacyjnymi, stanowią ważny wkład w dbałość o dobrostan człowieka. […]

Monografia stanowi cenny wkład w wiedzę na temat zasobów informacyjnych stron internetowych prowadzonych przez podmioty lecznicze w Polsce. Jego zalety obejmują szeroki zakres prac, dopracowaną metodykę i narzędzia badawcze, duże próby badawcze, rzetelne omówienie wyników i opracowanie wniosków. Nie do przecenienia jest także sam problem badawczy, wciąż zdecydowanie zbyt rzadko podejmowany w obszarze bibliologii i informatologii.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1

Informacja zdrowotna i strony internetowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą w świetle literatury przedmiotu

1.1. Informacja zdrowotna i zdrowotne kompetencje informacyjne

1.1.1. Zakres pojęcia „informacja zdrowotna”

1.1.2. Wyszukiwanie informacji zdrowotnej w Internecie

1.1.3. Zdrowotne kompetencje informacyjne a informacja zdrowotna

1.2. Jakość informacji zdrowotnej dostępnej w Internecie

1.2.1. Ocena jakości informacji zdrowotnej dostępnej w Internecie

1.2.2. Narzędzia do oceny jakości informacji zdrowotnej dostępnej w Internecie

1.2.3. Kryteria oceny jakości informacji zdrowotnej dostępnej w Internecie

1.2.4. Wnioski z oceny jakości informacji zdrowotnej dostępne w literaturze przedmiotu

1.3. Strony internetowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą – stan badań

1.3.1. Metody badań stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

1.3.2. Zawartość stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce i na świecie

1.4. Funkcja stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

1.4.1. Rozpowszechnianie informacji o podmiocie oraz oferowanych usługach

1.4.2. Pozyskiwanie nowych klientów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą

1.4.3. Kształtowanie wizerunku podmiotu wykonującego działalność leczniczą

1.4.3.1. Aktywność podmiotów wykonujących działalność leczniczą w mediach społecznościowych jako element kształtowania wizerunku

1.5. System informacji w ochronie zdrowia w Polsce a strony internetowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą

1.6. Podsumowanie

Rozdział 2

Zawartość informacyjna stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce

2.1. Analiza zawartości stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce

2.1.1. Cel i przedmiot badania

2.1.2. Próba badawcza – wybór stron internetowych do analizy

2.1.3. Przebieg badania

2.1.4. Opracowanie i sposób prezentacji wyników analizy zawartości stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2.2. Charakterystyka zawartości stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce – wyniki badania własnego

2.2.1. Zakres informacji dostępnych na stronach internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą – informacje o podmiocie

2.2.1.1. Podstawowe informacje teleadresowe

2.2.1.2. Informacje o organizacji działalności i funkcjonowaniu podmiotu

2.2.1.3. Informacje o oferowanych usługach

2.2.1.4. Informacje o personelu

2.2.2. Zakres informacji dostępnych na stronach internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą – informacje dla pacjenta

2.2.2.1. Prawa Pacjenta

2.2.2.2. Informacje o udostępnianiu dokumentacji medycznej

2.2.2.3. Informacje dla przyszłych pacjentów

2.2.2.4. Informacje dla aktualnych pacjentów

2.2.3. Zakres informacji dostępnych na stronach internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą – materiały edukacyjne

2.2.3.1. Porady zdrowotne i informacje dotyczące profilaktyki zdrowia

2.2.3.2. Informacje dotyczące badań i zabiegów medycznych

2.2.3.3. Katalog stron internetowych dla pacjentów

2.2.3.4. Materiały audiowizualne – filmy edukacyjne

2.2.4. Usługi interaktywne dostępne na stronach internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2.3. Omówienie wyników i dyskusja

Rozdział 3

Dostępność stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

3.1. Regulacje prawne dotyczące dostępności stron internetowych

3.2. Dostępność stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce

3.2.1. Dostępność stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

3.2.2. Dostępność stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne

3.2.3. Dostępność stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oferujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

3.3. Omówienie wyników i dyskusja

Rozdział 4

Oczekiwania użytkowników stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce

4.1. Analiza oczekiwań użytkowników stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce

4.1.1. Przedmiot, cel, metoda i oczekiwane rezultaty badania

4.1.2. Konstrukcja kwestionariusza ankiety

4.1.3. Charakterystyka próby badawczej

4.1.4. Przebieg badania własnego

4.1.5. Sposób opracowania wyników

4.2. Aktywność respondentów w zakresie wyszukiwania informacji zdrowotnej w Internecie – częstotliwość wyszukiwania oraz wykorzystywane narzędzia i źródła informacji

4.2.1. Wykorzystanie stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako źródeł informacji

4.3. Przydatność stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako źródeł informacji – bariery i szanse w dostępie do informacji zdrowotnej

4.3.1. Negatywne opinie respondentów dotyczące stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako źródeł informacji – bariery w dostępie do informacji zdrowotnej

4.3.2. Pozytywne opinie respondentów dotyczące stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako źródeł informacji

4.4. Oczekiwania respondentów dotyczące informacji i usług publikowanych na stronach internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

4.5. Porównanie zawartości stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce z oczekiwaniami użytkowników – omówienie wyników i dyskusja

Zakończenie

Bibliografia

Spis wykresów

Spis tabel

Spis ilustracji

Indeks nazwisk

Aneks 1

Lista 300 analizowanych stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce

Aneks 2

Tabele zawierające szczegółowe wyniki analizy stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Aneks 3

Kwestionariusz ankiety

Tagi: