Tydzień Bibliotek
Ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek
Mistrz Promocji Czytelnictwa
Popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa
Bibliotekarz Roku
Promocja zawodu bibliotekarza
Archiwum konkursów
Poprzednie edycje konkursów SBP

Ogólnopolski Konkurs Bibliotekarz Roku  jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2011 r., a podstawowy cel, który mu przyświeca to promocja zawodu bibliotekarza.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego z nich wybierani są  bibliotekarze cieszący się największym uznaniem  w poszczególnych województwach, a następnie spośród tak wyłonionych finalistów wybierany jest Bibliotekarz Roku w skali krajowej. 

XIV edycja konkursu

W imieniu Zarządu Głównego SBP ogłaszam XIV edycję Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2023.

Celem Konkursu jest wyróżnienie pracowników bibliotek, którzy w 2023 roku osiągnęli w swojej pracy ponadstandardowe wyniki. Dzięki ich kreatywności i zaangażowaniu biblioteki spełniają potrzeby czytelników, modernizując lokale, efektywnie wykorzystując nowe technologie, tworząc innowacyjne serwisy informacyjne.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się działania, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlepszym przykładem.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Zarządy okręgów SBP organizują etap I, do którego kandydatury zgłaszać można do 29 lutego 2024 r. Kandydatów mogą rekomendować zarówno osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), jak też struktury i przedstawiciele SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

W etapie II, organizowanym przez Zarząd Główny SBP, laureaci regionalni są oceniani na podstawie rankingów Okręgowych Kapituł Konkursu. Ogólnopolski wynik zostanie ogłoszony na portalu www.sbp.pl do 30 kwietnia 2024 r. Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe, znajdują się na poniższej stronie.

Zachęcam do propagowania idei Konkursu Bibliotekarz Roku 2023 wśród bibliotekarzy oraz innych osób i instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatur. XIV edycja Konkursu to doskonała okazja do podkreślenia ewolucji zawodu bibliotekarza i budowania silniejszej pozycji bibliotek i bibliotekarzy w społeczeństwie.

dr Barbara Budyńska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 22 stycznia 2024 r.

Założenia ogólne

 1. Konkurs trwa od 22.01 do 29.04.2024 r. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku 2023.
 2. Etap I organizują zarządy okręgów, a o uzyskanych wynikach (lub ich braku) informują Biuro ZG SBP na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu.
 3. Etap II organizuje ZG SBP. W jego imieniu Komisja Odznaczeń i Wyróżnień udziela informacji, czuwa nad przebiegiem tego etapu i ogłasza wyniki końcowe na portalu SBP.
 4. Terminy działań w I oraz II etapie określa szczegółowo Harmonogram działań stanowiący aneks do Regulaminu Konkursu.

Ustalenia szczegółowe:

Etap I odbywa się w okresie od 22.01 do 22.03, a w tym:

 • 22.01 ZG SBP ogłasza rozpoczęcie Konkursu na portalu SBP i zawiadamia zarządy okręgów SBP;
 • od 23.01 do 2.02 zarządy okręgów SBP zawiadamiają o Konkursie podległe struktury SBP, biblioteki, lokalne władze podając obowiązujące zasady i terminy;
 • od 5.02.do 29.02 trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach. W tym czasie zarządy okręgów ustalają zasady przeprowadzenia Konkursu w poszczególnych okręgach i powołują Okręgowe Kapituły Konkursu ( które powinny być reprezentatywne dla danego środowiska i składać się co najmniej z członków zarządów oraz przewodniczących oddziałów tworzących okręg – Reg. Konkursu, p. III.3.1) oraz składy komisji wyborczych, czuwających nad przebiegiem Konkursu w okręgach i wybranych spośród członków Kapituł;
 • od 1.03 do 15.03 Okręgowe Kapituły Konkursu dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego okręgu/ województwa;
 • do 22.03 zarządy okręgów SBP przesyłają do Biura ZG SBP dane i opisy dokonań zwycięzców przeredagowane tak, aby nie przekraczały 70 wierszy (tj. mieściły się na 2 str. A4 , czcionka Times New Roman, wielkość 12, w Wordzie – Reg. Konkursu, p. III.4.1), ich oświadczenia, zdjęcia oraz protokóły z wyborów I etapu (zał. 1-3 Regulaminu Konkursu);

Etap II odbywa się w okresie od 23.03 do 30.04, a w tym:

 • do 29.03 zarządy okręgów SBP zawiadamiają zwycięzców etapu I o terminie i miejscu wręczenia nagród, a osoby lub instytucje, które zgłosiły pozostałych kandydatów, o odrzuceniu ich wniosków.
 • od 23.03 do 09.04 trwa redagowanie biogramów finalistów Konkursu i umieszczenie ich na portalu SBP oraz w czasopismach bibliotekarskich SBP;
 • od 11.04 do 25.04 Okręgowe Kapituły Konkursu ustalają rankingi okręgowe i przesyłają je do Biura ZG SBP ( zał. 4 i 5 Regulaminu Konkursu);
 • od 26.04 do 30.04 Komisja Odznaczeń i Wyróżnień wylicza ranking zbiorczy okręgów, ustala ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu, a następnie ogłasza wyniki na portalu SBP.
 • do 30.04 Biuro ZG SBP zawiadamia laureatów Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.

Uwagi:

 1. Wszystkie wymagane dokumenty, podpisane i opieczętowane, można przesyłać postaci skanów. Wyjątek stanowi przeredagowany formularz opisujący dokonania finalisty (zał. 1), który ze względu na potrzeby portalu należy przesłać w formacie Word. Za przygotowanie dokumentów i redakcję w/w formularza odpowiada przewodniczący okręgu.
 2. Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: tel. 22 608 28 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Ewa Stachowska-Musiał: tel. 605 825 215 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Wręczanie nagród i wyróżnień powinno mieć charakter uroczysty i odbywa się:

  • po I etapie, na szczeblu wojewódzkim, w terminach ustalonych przez zarządy okręgów;
  • po II etapie, podczas uroczystości centralnych organizowanych przez ZG SBP.
 2. Zwycięzcy okręgowych Konkursów Bibliotekarz Roku i wyłonieni spośród nich laureaci ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku otrzymują możliwość bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich formach szkoleniowych i edukacyjnych organizowanych przez ZG SBP w ciągu roku, od momentu ogłoszenia wyników przez zarządy okręgów.

 3. Finaliści Konkursu są też honorowani wręczeniem wyróżnień, a wywiad ze zwycięzcą Konkursu jest publikowany na łamach „Bibliotekarza”.

Zakończyliśmy I etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2023.

Kapituły powołane przez Zarządy Okręgów SBP dokonały wyboru 15 wojewódzkich laureatów, którzy wyróżnili się w ubiegłym roku dokonaniami i kreatywnością. Pragnę podziękować wszystkim za zaangażowanie i sprawne działanie. Wyrazy uznania kieruję do przewodniczących okręgów SBP za rzetelne, zgodne z zapisami regulaminu Konkursu, działania w I etapie.

Na naszej stronie przedstawiamy sylwetki 15 finalistów. Reprezentują oni różne biblioteki, charakteryzuje ich odmienne doświadczenie zawodowe: 13 osób pracuje w bibliotekach publicznych: miejskich i gminnych, 2 osoby w bibliotekach szkolnych. Wśród 9 finalistów są kierownicy bibliotecznych działów, bądź filii bibliotecznych, a także bibliotekarze, pracownicy różnych działów i placówek bibliotecznych. 6 finalistów pełni funkcje dyrektorów bibliotek.


Lista finalistów


11 kwietnia 2024 r. rozpoczynamy II etap Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2023

Do 25 kwietnia br. wszystkie kapituły okręgowe SBP sporządzą rankingi finalistów i prześlą je do Biura ZG SBP. Na ich podstawie, zliczając miejsca zajmowane przez finalistów w rankingach okręgowych, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP ustali finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2023 i do 30 kwietnia 2024 r., na portalu SBP, poda wyniki oraz ogłosi zwycięzcę.

Nagrody dla laureatów Konkursu Bibliotekarz Roku 2023 zostaną wręczone podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Kandydatom do tytułu Bibliotekarza Roku 2023 gratuluję zaszczytnego wyróżnienia, życzę czołowych miejsc w rankingu ogólnopolskim, sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Członkom Kapituł dziękuję za sprawne przeprowadzenie obrad, wnikliwe i obiektywne oceny.

Dziękuję Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, pracującej pod przewodnictwem Ewy Stachowskiej-Musiał, za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie prac związanych z przebiegiem Konkursu Bibliotekarz Roku 2023.

dr Barbara Budyńska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 9 kwietnia 2024 r.

26 kwietnia 2024 r. zakończyła się XIV edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2023., w której wzięło udział 15 okręgów SBP (z wyjątkiem mazowieckiego). W I etapie członkowie 15 Kapituł Okręgowych wybrali Bibliotekarzy Roku 2023 poszczególnych województw, którzy przeszli do finału, natomiast w II etapie ustalili okręgowe rankingi finalistów (przy czym w tej fazie Konkursu wzięła udział Kapituła Okręgu Mazowieckiego, nie nadesłała natomiast swojego rankingu Kapituła Okręgu Małopolskiego).

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu (rozdz. IV, p.2), na podstawie przesłanych rankingów, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień wyliczyła zbiorczy ranking okręgów, a następnie ustaliła ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę Konkursu.

Zbiorczy ranking okręgów Konkursu Bibliotekarz Roku 2023

Lp. Finalista Okręg SBP Suma miejsc
w rankingach
Lokata
końcowa
1. Joanna Bator małopolski 153 14
2. Ewa Dorynek opolski 164 15
3. Anita Fal podkarpacki 72 2
4. Beata Grudzińska warmińsko-mazurski 113 10
5. Marta Malinowska pomorski 97 7
6. Paweł Marchel kujawsko-pomorski 126 12
7. Magdalena Mroczek świętokrzyski 105 9
8. Zbigniew Pacho łódzki 82 4
9. Małgorzata Podniesińska lubelski 136 13
10. Justyna Rudomina wielkopolski 70 1
11. Piotr Saporowski zachodniopomorski 90 6
12. Anna Sokulska lubuski 84 5
13. Monika Turecka podlaski 122 11
14. Beata Wiciak dolnośląski 101 8
15. Łukasz Żywulski śląski 75 3

*Im niższa suma miejsc uzyskanych w rankingach okręgowych, tym wyższa lokata końcowa

Finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2023

 1. Justyna Rudomina – wielkopolski
 2. Anita Fal – podkarpacki
 3. Łukasz Żywulski – śląski
 4. Zbigniew Pacho – łódzki
 5. Anna Sokulska – lubuski
 6. Piotr Saporowski – zachodniopomorski
 7. Marta Malinowska – pomorski
 8. Beata Wiciak – dolnośląski
 9. Magdalena Mroczek – świętokrzyski
 10. Beata Grudzińska – warmińsko-mazurski
 11. Monika Turecka – podlaski
 12. Paweł Marchel – kujawsko-pomorski
 13. Małgorzata Podniesińska – lubelski
 14. Joanna Bator – małopolski
 15. Ewa Dorynek – opolski

W wyniku przedstawionych ustaleń Komisja Odznaczeń i Wyróżnień stwierdziła, że tytuł Bibliotekarza Roku 2023 zdobyła reprezentantka Wielkopolskiego Okręgu SBP:

Justyna Rudomina

JUSTYNA RUDOMINA

Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

W imieniu organizatorów Konkursu serdecznie gratuluję naszej koleżance ogólnopolskiego sukcesu, który zawdzięcza uznaniu środowiska za różnorodne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, innowacyjność i budowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza.

Pozostałym finalistom składam także wyrazy uznania. Bez względu na miejsce w rankingu, udział w finałowej batalii Konkursu Bibliotekarz Roku i tym samym promocja własnych dokonań, to duże wyróżnienie.

Dziękuję także członkom kapituł okręgowych, którzy głosując wykreowali zwycięzcę naszego Konkursu, zarządom okręgów, pracownikom Biura i Portalu SBP oraz członkom KOiW za jego sprawną organizację.

Jednocześnie informuję, że wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Warszawskich Targów Książki, 24.05.2024 r. Szczegóły zostaną przekazane zainteresowanym w późniejszym terminie.

Ewa Stachowska-Musiał
Przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień

Warszawa, 30.04.2024 r.