Skład Zarządu Zespołu w kadencji 2021-2025

Janina Jagielska

Przewodnicząca

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jadwiga Sadowska

Wiceprzewodnicząca

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Sówka-Cychner

Sekretarz

Maria Burchard, Elżbieta Stefańczyk

Członkinie Zarządu

Kolegium Redakcyjne serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych"

Janina Jagielska

Przewodnicząca

Maria Burchard, Elżbieta Górska, Lilianna Nalewajska, Marta Parnowska, Jadwiga Sadowska

Członkinie Kolegium

Aktualnie Zespół Historyczno-Pamiętnikarski liczy 20 członków. Poza w/w są to: Elżbieta Dudzińska, Dorota Jankowska, Krystyna Kuźmińska, Hanna Łaskarzewska, Halina Mieczkowska, Joanna Popłońska, Elżbieta Skibińska, Ewa Stachowska-Musiał, Irena Wojsz, Jan Wołosz, Małgorzata Zonik.

12 maja 1964 r., z inicjatywy Józefy Korneckiej, członkini ZBP, ZBIAB i działaczki SBP, został utworzony Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP (pierwotna nazwa: Sekcja Pamiętnikarsko-Historyczna Okręgu Stołecznego SBP).

W zebraniu inauguracyjnym udział wzięli czołowi przedstawiciele bibliotek warszawskich: Halina Chamerska, Regina Danysz-Fleszarowa, Barbara Groniowska, Alodia Kawecka-Gryczowa, Czesław Gutry, Helena Handelsman, Józefa Kornecka, Zofia Warczygłowa-Piotrowska, Jadwiga Szemplińska, Ksawery Świerkowski i Elżbieta Widerszalowa. Ustalono, ze głównym zadaniem Zespołu będzie zachowanie pamięci o zasłużonych dla bibliotekarstwa warszawskiego koleżankach i kolegach oraz ich osiągnięciach zawodowych. Określono też podstawowe formy działania: organizowanie spotkań wspomnieniowych, publikowanie tekstów biograficznych i gromadzenie materiałów dotyczących historii bibliotekarstwa warszawskiego ze specjalnym uwzględnieniem okresu okupacji.

Ponadto wybrano Zarząd Zespołu, do którego weszły: Helena Handelsman – przewodnicząca, Zofia Warczygłowa-Piotrowska – wiceprzewodnicząca oraz Józefa Kornecka, która została sekretarzem i pełniła tę funkcję przez 25 lat.

W kolejnych latach pracom Zespołu przewodniczyły: dr Irena Morsztynkiewiczowa (1969–1986), Ewa Pawlikowska (1987–1990), Elżbieta Widerszalowa (1991), Janina Cygańska (1992–2003) oraz Janina Jagielska (2003– ).

Przez 60 lat istnienia Zespołu systematycznie realizowano podstawową do dzisiaj formę działalności, czyli organizację spotkań wspomnieniowych, poświęconych zmarłym bibliotekarzom warszawskim. Publikowanie tekstów biograficznych rozpoczęto później, po nawiązaniu współpracy z Wydawnictwem Ossolineum, dzięki czemu, w l. 1974 i 1980 zostały wydane 2 pierwsze tomiki w serii „Książki o książce”. Kolejne ukazują się od 1991 r., w powstałej wówczas serii Wydawnictwa SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” (do końca 2023 r. opublikowano tam 18 pozycji). Z dokumentacyjnego punktu widzenia ten ciąg publikacji stanowi największy dorobek Zespołu.

Z czasem, modyfikując pierwotne założenia (zrezygnowano z gromadzenia materiałów dotyczących bibliotekarstwa warszawskiego), Zespół stopniowo poszerzał zakres i zasięg swoich działań.

Rozwinęła się współpraca z instytucjami realizującymi podobne cele. Początkowo były to biblioteki warszawskie współorganizujące spotkania wspomnieniowe, potem współpraca objęła wspomniane wyżej wydawnictwa. W 1988 r. nawiązano ją także z Redakcją Słownika pracowników książki polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Członkowie Zespołu typują nazwiska warszawskich bibliotekarzy, których biogramy powinny znaleźć się w kolejnych suplementach Słownika, wskazują autorów haseł, bądź sami je opracowują. Od 2018 r., dzięki współpracy z Redakcją Portalu SBP, biograficzne teksty Zespołu i o Zespole zaistniały w Internecie. Należą do nich: biogramy rocznicowe znanych bibliotekarzy polskich zamieszczane w tzw. okrągłe rocznice ich śmierci, Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich, aktualizowany co roku oraz strona internetowa Zespołu.

Niedługo potem, bo w 2020 r. Zespół postanowił włączyć się w tworzenie i poprawianie haseł zamieszczanych w Wikipedii, a dotyczących problematyki bibliotekarskiej. Prace przyniosły efekt i kilkadziesiąt haseł autorstwa członków Zespołu zasiliło tę encyklopedię.

Od 2000 r. zgodnie z tytułem serii i sugestiami ZG SBP, w wydawanych tomikach Zespół zaczął uwzględniać zasłużonych bibliotekarzy z terenu całego kraju, nie tylko Warszawy, rozszerzając tym samym krąg wspominanych osób.

Bibliografia (chronologicznie)

Handelsman Helena: Z działalności Sekcji Pamiętnikarsko-Historycznej Okręgu Warszawskiego SBP, „Bibliotekarz” 1965, nr 1, s. 24-25

Morsztynkiewiczowa Irena: Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego SBP, „Informator Bibliotekarza i Księgarza na rok 1978” 1977, s. 53-57.

Dybaczewska Maria, Warczygłowa-Piotrowska Zofia: 45 lat działalności Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego SBP, „Bibliotekarz” 2009, nr 10, s. 12-14.

Sadowska Jadwiga: Bibliotekarze we wspomnieniach Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego SBP, „Bibliotekarz” 2015, nr 5, s. 12-16

Jagielska Janina: 55-lecie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Bibliotekarz” 2019, nr 5, s. 12-13

Jagielska Janina: Zespół Historyczno-Pamiętnikarski. Nowe zadania. „Bibliotekarz” 2021, nr 3, s. 21-22.

Jagielska Janina: Kalendarium Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Warszawskiego Oddziału SBP za okres 1964-1923, s. 24, (maszyn., plik Word).

Sadowska Jadwiga: 60 lat Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskieg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Bibliotekarz” 2024, nr 4, s. 7-14.

Spotkania organizowane od początku istnienia Zespołu (z przerwą na okres pandemii) są dwojakiego rodzaju:

 • wspomnieniowe, poświęcone poszczególnym bibliotekarzom lub ich grupom, odbywające się co najmniej raz w roku i gromadzące od kilkunastu do kilkudziesięciu osób,
 • okolicznościowe, poświęcone rocznicom, bibliotekom, szkołom bibliotekarskim, inicjatywom organizacyjnym, wydawniczym, bibliograficznym, itp., mające niekiedy uroczystą oprawę oraz charakter sesji naukowych, na których referaty wygłaszali znani profesorowie i wybitni specjaliści i które potrafiły zgromadzić od kilkudziesięciu do ponad dwustu osób.

W okresie od grudnia 1964 r. do końca 2023 r. odbyło się ogółem 109 takich spotkań, w tym 91 wspomnieniowych i 18 okolicznościowych. Spotkania wspomnieniowe dotyczyły 112 bibliotekarek i bibliotekarzy warszawskich (przy czym Józefa Grycza, Wandę Dąbrowską, Janinę Cygańską, Jana Muszkowskiego i Antoniego Bachulskiego wspominano dwukrotnie, a Bohdana Horodyskiego – trzykrotnie).

Stan na 31.12.2023 r.

Zespół opublikował 20 tomików wspomnień poświęconych zasłużonym bibliotekarzom polskim, z czego 2 nienumerowane ukazały się w serii "Książki o Książce" wydawanej przez Ossolineum oraz 18 numerowanych w serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych" wydawanej przez Wydawnictwo SBP.

Publikacje w serii "Książki o Książce"

 • Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego / red. Helena Więckowska. Wrocław: Ossolineum, 1974. Tom zawiera 18 sylwetek bibliotekarzy z okresu międzywojennego dwudziestolecia.
 • Portrety bibliotekarzy polskich / red. Irena Morsztynkiewiczowa. Wrocław: Ossolineum, 1980.  Tom przedstawia 23 czołowych bibliotekarzy działających w Polsce przed- i powojennej.

Publikacje w serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych"

 • T. 1. Z warsztatu bibliografa / red. Elżbieta Widerszalowa. Warszawa: Wyd.SBP, 1991. Tomik prezentuje 7 biogramów
 • T. 2. Z książką do ludzi / red. Ewa Pawlikowska. Warszawa: Wyd. SBP, 1993.Tomik zawiera 9 biogramów.
 • T. 3. W kręgu nauki i bibliotek / red. Maria Czarnowska. Warszawa: Wyd.SBP, 1993. Tomik zawiera 7 biogramów
 • T. 4. Śladami edukacji bibliotekarskiej / red. Hanna Zasadowa. Warszawa: Wyd. SBP, 1995. Tomik przedstawia 9 biogramów.
 • T. 5. Organizatorzy i inspiratorzy / red. Danuta Ostaszewska i Wiesława Żukowska. Warszawa: Wyd. SBP, 1997. Tomik prezentuje 14 biogramów.
 • T. 6. Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego / red. Barbara Białkowska przy współpracy Władysławy Wasilewskiej. Warszawa: Wyd. SBP, 1999. Tomik przedstawia 21 biogramów oraz dodatek autorstwa Zofii Sierykow: Pierwsze biblioteki publiczne dla dzieci na Dolnym Śląsku i ich bibliotekarze.
 • T. 7. Znawcy rękopisów / red. Hanna Zasadowa i Mirosława Kocięcka. Warszawa: Wyd. SBP, 2002.Tomik zawiera 10 biogramów.
 • T. 8. Kustosze zbiorów specjalnych / red. Mirosława Kocięcka i Hanna Zasadowa. Warszawa:Wyd. SBP, 2004. Tomik zawiera 17 biogramów.
 • T. 9. Zasłużeni dla Stowarzyszenia bibliotekarzy Polskich / red. Andrzej Jopkiewicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2005. Tomik obejmuje 8 biogramów.
 • T. 10. Bibliotekarze bibliotek specjalnych / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2007. Tomik obejmuje 21 biogramów oraz Indeks nazw osobowych obejmujących 12 w/w tomów.
 • T. 11. Bibliotekarze Warszawscy / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2010. Tomik przedstawia sylwetki 19 bibliotekarzy.
 • T. 12. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2012. Tomik obejmuje 26 biogramów.
 • T. 13. Kustosze księgozbiorów polskich za granicą / red. Hanna Łaskarzewska. Warszawa: Wyd. SBP, 2013.Tomik zawiera 22 biogramy, noty i wspomnienia.
 • T. 14. Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy / red. Elżbieta Dudzińska. Warszawa: Wyd. SBP, 2015. Tomik zawiera 29 biogramów.
 • T. 15. Zostawili swój ślad... / red. Elżbieta Dudzińska. Warszawa: Wyd. SBP, 2017.Tomik zawiera 28 biogramów.
 • T. 16. Zostawili swój ślad... Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 / red.: Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska. Warszawa 2019. Tomik zawiera 19 biogramów
 • T. 17. Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego / pod red. Marii Kycler i Jadwigi Sadowskiej. Tomik zawiera 22 biogramy
 • T. 18. Zostawili swój ślad... Bibliotekarze zmarli w latach 2019-2022 / red.: Jadwiga Sadowska. Warszawa 2023. Tomik zawiera 36 biogramów.

Publikacje poza seriami

W 2014 r. członkowie Zespołu opracowali i wydali na płytach CD dwie publikacje rocznicowe:

 • Kalendarium Zespołu Historyczno Pamiętnikarskiego Oddziału SBP w Warszawie 1964 -2014 (z okazji 50 rocznicy powstania)
 • Kalendarium Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 1924-2014 (z okazji 90-lecia Oddziału SBP w Warszawie)

W 2019 r. z inicjatywy Zespołu ukazała się publikacja Profesor Jadwiga Kołodziejska badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa. Księga pamiątkowa / pod red. Jadwigi Sadowskiej.

ePublikacje

W 2018 r. na portalu SBP rozpoczęto realizację kolejnych inicjatyw Zespołu:

 • Biogramy rocznicowe przypominające zasłużonych bibliotekarzy polskich i ich dokonania w okrągłe rocznice śmierci. Najpierw umieszczane są w Aktualnościach, a następnie gromadzone w zakładce Biogramy. W l. 2018-2023 na Portalu SBP ukazało się 249 tekstów tego typu.
 • Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich, umieszczony także w zakładce O SBP (Historia – Wykaz) i na FB. Obecnie zawiera informacje o 235 osobach.

Od 2020 r. Zespół rozpoczął opracowywanie bibliotekarskich haseł do Wikipedii oraz korygowanie haseł już tam istniejących. W efekcie, w l. 2020-2023 członkowie Zespołu zamieścili w tej encyklopedii 22 nowe oraz 17 uzupełnionych haseł dotyczących polskich bibliotekarzy, organizacji oraz periodyków bibliotekarskich.

Indeks osób, których sylwetki przedstawiono w seriach: „Książki o Książce” i „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”.

Seria „Książki o Książce”

 • Augustyniak Jan Twórcy…, 1974, s. 22-40
 • Bernacki Ludwik Portrety …, 1980, s.12-24
 • Birkenmajer Aleksander Twórcy…, 1974, s. 41-52
 • Bodniak Stanisław Portrety…, 1980, s..25-38
 • Bornsteinowa Jadwiga Portrety…, 1980, s. 39-51
 • Borowy Wacław Portrety…, 1980, s. 52-66
 • Burbianka Marta Portrety…, 1980, s. 67-76
 • Czerwijowski Faustyn Twórcy…,1974, s. 53-70
 • Danysz-Fleszarowa Regina Twórcy…, 1974, s. 87-99
 • Dąbrowska Wanda Portrety…, 1980, s. 77-91
 • Demby Stefan Twórcy…, 1974, s. 71-86
 • Dzikowski Mikołaj Portrety…, 1980, s. 92-101
 • Grodek Andrzej Twórcy…, 1974, s. 100-114
 • Grycz Józef Twórcy…, 1974, s. 115-131
 • Horodyski Bogdan Twórcy…, 1974, s. 132-148
 • Janiczek Józef Portrety…, 1980, s. 102-113
 • Kelles-Krauz Janina Portrety…, 1980, s. 114-126
 • Koczorowski Stanisław Piotr Portrety…, 1980, s. 127-140
 • Kołodziejski Henryk Portrety…, 1980, s. 141-155
 • Koraszewski Jacek Portrety…, 1980, s. 156-166
 • Kotula Rudolf Portrety…, 1980, s. 167-177
 • Kozioł Czesław Twórcy…, 1974, s.149-163
 • Krzeczkowski Konstanty Portrety…, 1980, s. 178-187
 • Kuntze Edward Twórcy…, 1974, s. 164-185
 • Lewak Adam Twórcy…, 1974, s. 186-197
 • Łodyński Marian Twórcy…, 1974, s. 198-215
 • Łysakowski Adam Twórcy…, 1974, s. 216-234
 • Maj Kazimierz Portrety…, 1980, s. 188-200
 • Makowiecki Tadeusz Portrety…, 1980, s. 201-211
 • Makowski Tadeusz Portrety…, 1980, s. 212-223
 • Mocarski Zygmunt Portrety…, 1980, s. 224-234
 • Muklanowicz Wiktoria Portrety…, 1980, s. 235-244
 • Muszkowski Jan Twórcy…, 1974, s. 235-251
 • Olszewicz Bolesław Portrety…, 1980, s. 245-257
 • Olszewicz Wacław Portrety…, 1980, s, 258-267
 • Pajączkowski Franciszek Portrety…, 1980, s. 268-279
 • Piekarski Kazimierz Twórcy…, 1974, s. 252-278
 • Przelaskowski Ryszard Twórcy…, 1974, s. 279-293
 • Radlińska Helena Twórcy…, 1974, s. 294-309
 • Rulikowski Mieczysław Portrety…, 1980, s. 280-291
 • Vrtel-Wierczyński Stefan Twórcy…, 1974, s. 310-329

Seria „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”

 • Adamczyk Jadwiga t. 8, s. 8-14
 • Adamiec Witold t. 11, s. 7-18
 • Ambros Michał t. 1, s. 9-16
 • Ameisenowa Zofia t. 8, s. 64-74
 • Andrzejewska Jadwiga t. 12, s. 7-16
 • Andrzejewski Jerzy t. 12, s. 17-24
 • Ankudowicz Janusz t. 11, s. 19-25
 • Ankudowiczowa Kazimiera t. 4, s. 9-17
 • Arnoldowa Maria t. 6, s. 35-44
 • Assbury Edward Juliusz t. 9, s. 9-17
 • Badoń Stanisław t. 9, s. 18-25
 • Baranowski Henryk t. 14, s. 7-16
 • Barteczko Ewa t. 18, s. 5-19
 • Baszyńska Wiesława t. 16, s.7-12
 • Baumgart Jan t. 3, s. 9-19
 • Bednarek-Michalska Bożena t. 18, s. 20-29
 • Bełza Witold t. 5, s. 9-19
 • Ben Jolanta t. 18, s. 30-33
 • Berger-Mayerowa Janina t. 17, s. 56-62
 • Bernard Juliusz t. 14, s. 17-25
 • Berlstein Alfred t. 13, s.15-28
 • Białkowska Barbara t. 12, s. 25-31
 • Białkowska Emilia t. 6, s. 155-161
 • Bielawska Maria t. 5, s. 20-29
 • Bieńkowski Władysław t. 5, s. 30-40
 • Biernacki Tadeusz t. 10, s. 7-14
 • Biliński Donald t. 13, s.29-36
 • Biliński Lucjan t. 15, s. 7-20
 • Błażewicz Janina t. 11, s. 26-30
 • Bogdany-Popielowa Wanda t. 11, s. 31-38
 • Bogusz Jan t. 14, s. 26-31
 • Boissẻ-Kegel Anna Teresa t. 16, s.13-20
 • Borkowska Wanda t. 13, s. 37-44
 • Borkowska Władysława t. 5, s. 41-51
 • Brożek Ludwik t. 17, s. 11-15
 • Brykczyńska Maria t. 18, s. 34-48
 • Buchwald-Pelcowa Paulina t. 18, s. 49-56
 • Burakowski Jan t. 14, s, 32-42
 • Burchardt Stefan t. 8, s. 114-122
 • Buczek Kazimierz t. 18, s. 57-65
 • Chamerska Halina t. 12, s. 32-37
 • Chmielewski Grzegorz t. 15, s. 21-28
 • Chowaniec Czesław t. 13, s. 45-54
 • Chwalewik Edward t. 1, s. 17-26
 • Cybulski Radosław t. 11, s. 39-50
 • Cygańska Janina t. 9, s. 26-34
 • Czachowska Jadwiga t. 14, s. 43-55
 • Czaja Stefan t. 12, s. 38-47
 • Czarnecka Jadwiga t. 11, s. 51-59
 • Czarnowska Maria Cecylia t. 9, s. 35-46
 • Czujowa Maria t. 18, s. 66-72
 • Czekajewska-Jędrusik Anna t. 4, s. 18-25
 • Czerni Józef t. 10, s. 15-20
 • Ćwiekowa Jadwiga t. 14, s. 56-62
 • Danilewicz Zielińska Maria t. 13, s. 55-70
 • Dąbrowska Jadwiga t. 1, s. 27-36
 • Dąbrowski Maciej t. 16, s.21-30
 • Dąbrowski Stefan t. 10, s. 135-139
 • Dembowska Maria t. 12, s. 48-60
 • Dembski Janusz t. 12, s. 61-67
 • Dobrowolski Zbigniew t. 10, s. 99-106
 • Domański Adam t. 15, s. 29-38
 • Draczko Stefania t. 5, s. 52-58
 • Drewniewska-Idziak Barbara t. 18, s. 73-86
 • Drzewiecki Marcin t. 14, s. 63-72
 • Dubiński Marek Krzysztof t. 18, s. 87-89
 • Dunin-Horkawicz Janusz t. 12, s. 68-74
 • Dybaczewska Maria t. 15, s. 39-48
 • Dziubecka Radosława t. 15, s. 49-53
 • Englert Janina t. 11, s. 60-68
 • Estreicher Karol t. 1, s. 37-49
 • Eychlerowa Barbara t. 15, s.54-61
 • Faber Mieczysław t. 14, s. 73-77
 • Falkowska Helena t. 6, s. 162-172
 • Fastnacht Adam t. 7, s. 7-19
 • Fercz Julian t. 15, s. 62-73
 • Filipowicz-Dubowik Henryk t. 15, s. 74-82
 • Frączyk Tadeusz t. 15, s. 83-92
 • Gaberle Eustachy t. 5, s. 59-69
 • Gaca-Dąbrowska Zofia t. 18, s. 90-101
 • Gałęzowska Irena t. 13, s. 71-82
 • Gawarecka Maria t. 5, s. 70-77
 • Gąszczyńska Halina t. 14, s. 78-88
 • Gębarowicz Mieczysław t. 13, s. 83-98
 • Głombiowski Karol t. 3, s. 20-27
 • Glapa Janusz t. 18, s. 102-112
 • Głowacka Teresa t. 18, s. 113-117
 • Gniazdowski Stefan t. 10, s. 21-26
 • Goc Jolanta t. 12, s.75-81
 • Goriszowski Włodzimierz Lech t. 17, s.16-25
 • Gorzelska-Dybowicz Leokadia t. 14, s. 89-94
 • Gostyńska Danuta t. 10, s. 43-49
 • Górkiewicz Marian Ludwik t. 10, s. 27-31
 • Grabska Maria t. 17, s. 26-29
 • Gramatowski Wiktor SI t. 14, s. 95-101
 • Groniowska Barbara t. 6, s. 25-34
 • Grzywna Dorota t. 17, s. 30-37
 • Gutry Maria t. 6, s. 11-24
 • Gwiżdż Andrzej t. 11, s. 69-75
 • Haiman Mieczysław t. 13, s. 99-112
 • Heymowski Adam t. 13, s. 113-121
 • Hleb-Koszańska Helena t. 1, s. 50-58
 • Hordyński Władysław t. 8, s. 123-130
 • Hryniewicz Zofia t. 2, s. 9-16
 • Hudymowa Maria t. 16, s.31-44
 • Huppenthal Janina t. 14, s. 102-109
 • Ilmurzyńska Halina t. 12, s. 82-89
 • Jagiełło Michał t. 15, s. 93-106
 • Jagodziński Zdzisław t. 13, s. 121-131
 • Jagusztyn Eugenia t. 18, s. 118-124
 • Jankowerny Wojciech t. 11, s. 76-86
 • Janowska Maria t. 14, s. 110-119
 • Jarczewska Irena t. 6, s. 77-82
 • Jarecka Helena t. 10, s. 32-36
 • Jarzębowska Krystyna Stefania t. 16, s. 45-52
 • Jarzębowski Józef t. 13, s. 133-144
 • Jastrzębska Wanda Halina t..16, s. 53-60
 • Jaworska Anna t. 12, s. 90-96
 • Jaworska Bonifacja t. 14, s. 120-126
 • Jegorow Wanda t. 6, s. 113-120
 • Jopkiewicz Andrzej t. 16, s. 61-68
 • Kapuścik Janusz t. 10, s. 50-57
 • Kargowska-Gubiec Danuta t. 6, s. 102-110
 • Kawecka-Gryczowa Alodia t. 3, s. 28-41
 • Kempa Władysław Andrzej t. 12, s. 97-103
 • Kłossowska Małgorzata t. 10, s. 107-113
 • Kłossowski Andrzej t. 11, s. 87-97
 • Kocięcka Mirosława t. 11, s. 98-107
 • Kocowski Bronisław t. 4, s. 26-35
 • Kocznorowska Krystyna t. 18, s. 125-130
 • Koczyńska Alicja t. 14, s.127-132
 • Koehlerówna Aniela t. 2, s. 17-24
 • Kołodziejska Jadwiga t. 15, s. 107-115
 • Komasara Irena t. 10, s. 58-61
 • Komza Małgorzata t. 18, s. 131-137
 • Kondek Stanisław Adam t. 12, s. 104-109
 • Konopka Stanisław t. 1, s. 59-66
 • Kordybacha Anna t. 18, s. 138-144
 • Korman Stanisław t. 10, s. 140-147
 • Kornecka Józefa t. 2, s. 25-34
 • Korniszewski Feliks t. 10, s.114-119
 • Korocińska Eugenia t. 18, s. 145-148
 • Korpała Józef t. 5, s. 78-90
 • Kościów Janina t. 15, s. 116-127
 • Kosiek Zdzisław t. 10, s. 69-76
 • Kossonogowa Zofia t. 4, s. 36-46
 • Kossuth Edward Janusz t. 14, s. 133-137
 • Kotarska Anna t. 8, s. 15-24
 • Kozanecki Tadeusz t. 11, s.108-113
 • Kozerska Helena t. 7, s. 20-29
 • Kozłowski Rafał t. 15, s. 128-136
 • Krassowska Bogumiła t. 6, s. 96-101
 • Krassowski Bogusław t. 8, s. 144-159
 • Krasuska Zofia t. 11, s. 114-125
 • Krowicki Bogdan t. 15, s. 137-143
 • Krzyczkowska Olga t. 13, s. 145-150
 • Krzywicki Stanisław t. 18, s. 149-165
 • Kułagowska Zofia t. 6, s. 135-140
 • Kupść Bogumił Stanisław t. 7, s. 30-37
 • Kuźmiński Dariusz t. 15, s. 144-153
 • Laskiewicz Tytus t. 17, s. 38-42
 • Lazar Janina t. 17, s. 43-47
 • Lenartowicz Maria t. 18, s. 166-177
 • Leśniczak Janina t. 6, s. 121-127
 • Lewicka-Kamińska Anna t. 8, s. 25-31
 • Lewicki Józef t. 9, s. 47-57
 • Lipińska Grażyna t. 10, s. 37-41
 • Lis Ewa t. 16, s. 69-74
 • Lisowski Stanisław t. 8, s. 32-36
 • Logisz Sabina Feliksa t. 13, s. 151-158
 • Łabanowska Sława Zofia t. 11, s. 126-136
 • Łogusz Irena Zofia t. 17, s. 48-55
 • Łoś Leon t. 9, s. 58-65
 • Maj Jerzy t. 18, s. 178-193
 • Makowska Wiesława Blanka t. 6, s. 83-88
 • Malicki Marian t. 15, s. 154-159
 • Manteufflowa Maria t. 14, s. 138-147
 • Marcinek-Drozdalska Anna t. 18, s. 194-204
 • Marciniak Janina t. 12, s. 110-119
 • Marciniak Ryszard t. 12, s. 120-129
 • Markowski Stefan t. 15, s. 160-167
 • Marszałek Wanda t. 6, s. 9-91
 • Maślankiewicz Piotr t. 2, s. 35-41
 • Mayer Józef t. 17, s. 56-62
 • Michałowski Józef t. 13, s.159-166
 • Michałowski Kornel t. 8, s. 131-141
 • Mielczarek Jan t. 14, s. 148-152
 • Millerowa Julia t. 2, s. 42-51
 • Mońkiewiczówna Bronisława Antonina t. 13, s. 167-176
 • Morsztynkiewiczowa Irena t. 2, s. 52-62
 • Mrowiński Zbigniew t. 17, s. 63-68
 • Mrygoń Adam t. 18, s. 205-213
 • Musioł Karol t. 17, s. 69-74
 • Muszyńska Krystyna t. 7, s. 38-45
 • Nagórska Izabela t. 9, s. 66-79
 • Natuniewicz Halina t. 15, s. 168-181
 • Neubert Felicja t. 6, s. 63-70
 • Niemczykowa Aleksandra t. 14. s. 153-161
 • Niklewiczówna Krystyna t. 8, s. 37-47
 • Nowak Zbigniew t. 16, s. 75-85
 • Obrębski Andrzej t. 16, s. 86-98
 • Orzeł Janina t. 17, s. 75-78
 • Osicki Edward t. 17, s. 79-82
 • Ostaszewska Maria Danuta t. 15, s. 182-189
 • Padzińska Irmina t. 18, s. 214-219
 • Paluchowski Andrzej t. 16, s. 99-112
 • Paluszkiewicz Anna t. 11, s.137-145
 • Paszkowski Władysław t. 18, s. 220-223
 • Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna t. 18, s. 224-254
 • Patynowa Aleksandra t.. 6, s. 173-179
 • Pawlikowska Ewa t. 5, s. 91-100
 • Pelczar Marian t. 3, s. 42-51
 • Peszyńska Janina t. 8, s. 75-83
 • Piasecki Władysław t. 5, s. 101-111
 • Piber Andrzej t. 7, s. 46-51
 • Pindlowa Wanda t. 15, s.190-204
 • Piotrowicz Aniela t. 18, s. 255-258
 • Piotrowska-Jasińska Zdzisława t. 12, s. 130-142
 • Pisarska Maria Kazimiera t. 10, s. 77-83
 • Piusińska Wanda t. 14, s.162-170
 • Platto Anna t. 6, s. 141-151
 • Pociecha Władysław t. 7, s. 52-68
 • Podgóreczny Józef t. 5, s. 112-117
 • Podlaszewska Krystyna t. 8, s. 48-61
 • Połeciowa Danuta t. 6, s. 92-95
 • Prokopowicz Maria t. 11, s. 146-156
 • Przybyszewski Witold t. 18, s. 259-265
 • Puciatowa Anna t. 12, s. 143-150
 • Pułaski Franciszek t. 13, s. 177-188
 • Puzio Alfred t. 16, s. 113-117
 • Rakowiecka-Maj Małgorzata t. 12, s. 151-159
 • Ramlau-Klekowska Krystyna t. 12, s. 160-170
 • Ratajewski Jerzy t. 17, s. 83-91
 • Rawiczowa Ewa t. 6, s. 71-76
 • Rejmer-Zaklekta Wiesława t. 18, s. 266-278
 • Remerowa Zofia Krystyna t. 4, s. 47-56
 • Romanik Mieczysław t. 18, s. 279-286
 • Romańska Anna t. 5, s. 118-131
 • Rudnicka Jadwiga t. 12, s. 171-177
 • Rybicki Paweł t. 17, s. 92-97
 • Rymsza-Zalewska Danuta t. 16, s. 118-131
 • Sampolska Wanda t. 10, s. 84-89
 • Sawicka Stanisława t. 8, s. 84-95
 • Sawoniak Henryk t. 11, s.157-169
 • Sedlaczek Franciszek t. 4, s. 57-68
 • Siekierski Stanisław t. 12, s. 178-182
 • Sipayłło Maria t. 3, s. 52-62
 • Sitko Jadwiga t. 17, s. 98-101
 • Skarżyńska Janina t. 2, s. 63-70
 • Skierkowska Elżbieta t. 8, s. 96-104
 • Skomro Marian t. 16, s. 132-142
 • Skorupa Jan t. 17, s. 102-106
 • Skowroński Ryszard t. 14, s,171-177
 • Skwirowska Stefania t. 18, s. 287-293
 • Słodkowska Elżbieta t. 11, s. 170-177
 • Smolarkiewicz Witold t. 17, s. 107-110
 • Smoleńska Barbara t. 7, s. 69-74
 • Sokołowska-Gogut Anna t. 14, s. 178-184
 • Sordylowa Barbara t. 15, s. 205-211
 • Stachiewicz Wanda t. 13, s. 189-198
 • Staniszowa Zofia t. 10, s. 62-67
 • Stankiewicz Witold t. 18, s. 294-309
 • Stasiak Piotr t. 17, s. 111-119
 • Stępniewska Danuta t. 12, s. 183-196
 • Stolarski Antoni t. 2, s. 71-80
 • Stopa Adam t. 18, s. 310-313
 • Strutyńska Maria t. 15, s. 212-223
 • Sulerzyska Teresa t. 8, s. 105-112
 • Sulimierski Witold Zbigniew t. 16, s. 143-149
 • Sułkowska Lucyna t. 12, s. 197-204
 • Sypniewska Henryka t. 15, s. 224-229
 • Szandorowska Eliza (Elżbieta Teresa) t. 18, s. 314-332
 • Szarek Walentyna t. 16, s. 150-155
 • Szolginiowa Wanda t. 14, s. 185-190
 • Szymańska Maria t. 7, s. 75-86
 • Śliwka Magdalena t. 12, s. 205-210
 • Świerczyńska-Boissẻ t. 16, s. 156-161
 • Świerkowski Ksawery t. 4, s. 69-79
 • Talko Leszek t. 13, s. 199-218
 • Tokarska Ludmiła t. 15, s. 230-235
 • Trypućko Józef t. 13, s. 219-226
 • Tujakowski Alojzy t. 5, s. 132-143
 • Turek Stanisław t. 14, s. 191-197
 • Turkiewicz Ryszard t. 18, s. 333-342
 • Tuszyńska-Rękawkowa Halina t. 10, s. 129-134
 • Umerska Zofia t. 12, s. 211-217
 • Uniejewska Hanna t. 5, s. 144-155
 • Walczak Marian t. 15, s. 236-243
 • Warczygłowa-Piotrowska Zofia t. 10, s. 90-97
 • Wasilewska Władysława t. 9, s. 80-90
 • Wasilewski Piotr t. 4, s. 80-88
 • Wejman-Sowińska Aleksandra t. 14, s. 198-203
 • Werner Maria t. 6, s. 128-134
 • Wędrychowska-Papuzińska Zofia t. 2, s. 81-88; t. 6, s. 47-54
 • Więckowska Helena t. 3, s. 63-72
 • Widerszalowa Elżbieta t. 10, s. 120-128
 • Wilczyńska Kazimiera t. 4, s. 89-99
 • Wildhardt Teresa t. 15, s. 244-248
 • Wilgat Janina t. 15, s. 249-260
 • Wilk Grażyna t. 17, s. 120-126
 • Wisłocki Władysław Tadeusz t. 1, s. 67-73
 • Wojciechowski Stefan t. 8, s. 171-178
 • Wojnowska Bożena Elżbieta t. 15, s. 261-266
 • Wortman Stefania t. 6, s. 55-62
 • Woźnicka Janina t. 17, s. 127-131
 • Wójcicka Hoskins Janina t. 13, s. 227-238
 • Wróblewska Elwira t. 7, s. 87-93
 • Wyczański Andrzej t. 12, s. 218-229
 • Zabielska Janina t. 13, s. 238-248
 • Zaborska Anna t. 14, s. 204-217
 • Zabrocka Kazimiera t. 14, s. 218-225
 • Zając Józef t. 18, s. 343-349
 • Zarachowicz Helena t. 14, s. 226-238
 • Zaręba Halina t. 16, s. 162-167
 • Zarzębski Tadeusz t. 18, s. 350-357
 • Zarzycki Jerzy t. 17, s. 132-135
 • Zasadowa Hanna t. 16, s. 168-172
 • Zathey Jerzy t. 7, s. 94-108
 • Zawadzki Konrad t. 8, s. 162-170
 • Zielińska Halina t. 13, s. 249-263
 • Zwoliński Adam Aleksander t. 14, s. 239-246
 • Żabko-Potopowicz Antoni t. 3, s. 73-82
 • Żukowska Wiesława t. 11, s. 178-186