Stefan Dąbrowski

10 kwietnia 2024 r. minęła 20 rocznica śmierci Stefana Dąbrowskiego (1927-2004), wojskowego, bibliotekarza dyplomowanego, pracownika informacji naukowej.

Urodził się 5 stycznia 1927 r. w Brzozowie (pow. sochaczewski). Wojna przerwała mu naukę szkolną, a trudne warunki życiowe zmusiły do fizycznej pracy. Mimo to, po zakończeniu działań wojennych, pracując jako robotnik budowlany, kontynuował zdobywanie wiedzy w średnich szkołach dla dorosłych.

Powołanie do wojska w 1948 r. otworzyło przed nim nowe perspektywy. Uzyskał wówczas maturę, a w 1955 r., ukończył Akademię Wojskowo-Polityczną w stopniu kapitana i został skierowany do służby w Sztabie Generalnym WP, gdzie awansował na  stopień majora. W 1962 r. powierzono mu funkcję dyrektora Biblioteki Naukowej Sztabu Generalnego WP. Wówczas zaczął metodycznie zgłębiać problematykę bibliotekarską i dokształcać się. Sprzyjała temu współpraca z bibliotekami oraz ośrodkami informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w kraju i za granicą, którą nawiązał, podobnie jak bliskie kontakty z Państwowym Ośrodkiem Korespondencyjnego Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, gdzie potem był wykładowcą. Ten kierunek działań pozwolił mu w 1969 r. uzyskać tytuł bibliotekarza dyplomowanego. W 1972 r., został zastępcą szefa Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej, odpowiedzialnym za organizację i koordynację sieci ośrodków informacji naukowej oraz wojskowych bibliotek naukowych i fachowych w siłach zbrojnych. W latach 1972-1975 był  członkiem Rady Naukowej Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. W 1974 r. ukończył kurs budowy tezaurusów, a w 1976 dwuletni kurs z zakresu informacji naukowej (obydwa w ODIN PAN). Pod koniec kariery zawodowej wygrał konkurs na prezesa Towarzystwa Wiedzy Obronnej i kierował tą placówką do emerytury, tj. do 11 maja 1990 r. Już jako cywil, pełnił tę funkcję honorowo do 1992 r.

Jest autorem wielu artykułów na temat bibliotek i informacji naukowej w WP, m.in.: Rola i zadania wojskowych bibliotek naukowych i fachowych w svstemie wojskowej informacji naukowej („Myśl Wojskowa” 1973, nr 6); 15 lat naukowej informacji wojskowej (Tamże, 1984, nr 12); Biblioteki wojskowe i ich współpraca w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotecznej („Przegląd Biblioteczny”1978, nr 2).

Aktywnie działał w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako członek Zarządu Okręgu Stołecznego SBP (1964-1973), członek Komisji Nagród i Odznaczeń (1984-1989), a od 1986 r. także  Komisji ds. Zawodu Bibliotekarskiego. W kadencji 1985-1989 był członkiem ZG SBP.

Zmarł 10 kwietnia 2004 r. w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 308, rząd 6, grób 18).

E.S.-M.

Zob. też:

Jopkiewicz Andrzej: Stefan Dąbrowski (1927-2004) - dyrektor Biblioteki Naukowej Sztabu Generalnego WP. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych Warszawa : Wydaw. SBP, 2007, s. 135-139. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)

Jopkiewicz Andrzej: Stefan Dąbrowski. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa : Wydaw. SBP, 2010, s. 58-59