Józefa Kornecka

2 lutego 2024 r. mija 35 rocznica śmierci Józefy Korneckiej (1907-1989), organizatorki bibliotek i lewicowej działaczki społeczno-kulturalnej.

Po uzyskaniu w 1929 r. absolutorium na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła kurs bibliotekarski i rozpoczęła pracę jako instruktorka w Poradni Bibliotecznej Koła Warszawskiego Związku Bibliotekarzy Polskich (ZBP). Pod wpływem Wandy Dąbrowskiej, kierowniczki Poradni, podjęła studia polonistyczne i w 1935 r. uzyskała magisterium. W 1937 r. ukończyła Roczną Szkołę Bibliotekarską przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. W czasie wojny pracowała nadal w Poradni, przekształconej formalnie w prywatną wypożyczalnię książek „Zakątek” Eugenii Malinowskiej. Wspólnie z Dąbrowską przygotowała m.in. ok. 500 kompletów bibliotek ruchomych, głównie dla wsi i rozprowadzała je w Generalnej Guberni. Brała aktywny udział w konspiracji, m.in. w akcji pomocy Żydom. W latach 1945-1946 pracowała w Wydziale Bibliotek Ministerstwa Oświaty, potem w Ludowym Instytucie Oświaty i Kultury, a następnie w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego (TUR). W obu zorganizowała i prowadziła biblioteki. Po likwidacji połączonego TURiL została w 1950 r. skierowana do pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Partyjnego, gdzie zorganizowała bibliotekę. W 1958 r. została kierowniczką Biblioteki w KC PZPR. Współorganizowała sieć bibliotek w wojewódzkich ośrodkach partyjnych i udzielała im pomocy instrukcyjno-metodycznej.

W latach 1960-1972 współpracowała z Państwowym Ośrodkiem  Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie jako konsultantka, autorka skryptów oraz członek Rady Pedagogicznej i Komisji Egzaminacyjnej. Przewodniczyła Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki dla uczestników bibliotekarskich kursów korespondencyjnych. Od 1977 r. do połowy stycznia 1989 r., na zlecenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie uczestniczyła w zbieraniu materiałów do historii UW.

Aktywnie działała w organizacjach bibliotekarskich (ZBP, ZBiAP, SBP). W latach 1964-1966 kierowała Referatem Szkolenia i Dokształcania w ZG SBP, w kadencji 1969-1972 była zastępcą Sekretarza Generalnego ZG i kierownikiem Referatu ds. Okręgów. Była inicjatorką i współzałożycielką Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Okręgu Stołecznego SBP. Przez 25 lat prowadziła sekretariat Zespołu.

Józefa Kornecka jest autorką  kilku skryptów dla kursów kształcenia bibliotekarzy oraz biogramów bibliotekarzy i działaczy oświatowych w Słowniku pracowników książki polskiej, tomach wspomnieniowych serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” oraz w „Przeglądzie Bibliotecznym” i „Bibliotekarzu”. Prowadziła też stałą kronikę  działalności SBP w „Informatorze Bibliotekarza i Księgarza”.

W 1983 r. została uhonorowana medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Pozostała w pamięci jako wielka społeczniczka, której stałym dążeniem była służba ludziom.

J.J.

Zob. też:

Steffen-Padowicz Zofia: Zafascynowanie bibliotekarstwem – Józefa Kornecka. W: Z książką do ludzi Warszawa 1992, s. 25-34. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 2)

Czarnowska Maria: Słomczewska-Kornecka Józefa W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II. Warszawa : Wydaw. SBP,  2000, s. 145-146