Czego i w jaki sposób można dowiedzieć się z wielkich bibliografii?
[What and how can you learn from great bibliographies?]

Serwisy społecznościowe w komunikacji marketingowej biblioteki
[Social networking in library marketing communications]

„Człowiek-w-kontekście" i doświadczanie informacji: interdyscyplinarny wymiar badań nad zachowaniami informacyjnymi
[„Human-in-context" and the experience of information: an interdisciplinary dimension of information behaviour research]

Blockchain to nie tylko kryptowaluty. Czym właściwie jest i jakie możliwości ma ta technologia
[Blockchain is not just about cryptocurrencies. What it actually is isand what possibilities this technology has]

Skuteczne zarządzanie a kompetencje interpersonalne
[Effective management and interpersonal competences]

Obecność innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w różnych obszarach przestrzeni informacyjnej i wpisujących się w założenia koncepcji smart city ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sektora GLAM
[The presence of innovative solutions implemented in various areas of the information space and consistent with the concept of the smart city, with particular emphasis on GLAM sector institutions]

Rola wskaźników altmetrycznych w promocji dorobku naukowego
[The role of altmetric indicators in the promotion of scientific achievements]

Humanistyka cyfrowa a biblioteki
[Digital humanities and libraries]

Fake news – nowa codzienność czy oręż w wojnie informacyjnej?
[Fake news – a new everyday reality or a weapon in the information war?]

Projektowanie informacji z uwzględnieniem UX
[Information design: a UX perspective]

Indywidualne systemy zarządzania informacją jako sposób na walkę z przeciążeniem informacyjnym
[Personal information management systems as the way to cope with information overload]

Kształcenie akademickie bibliotekarzy. Doświadczenia ośrodków krajowych w kontekście zmian
[ Academic training of librarians. Experience of national centers in the context of changes ]