9 kwietnia 2024 r. odbyło się na platformie ClickMeeting posiedzenie online Zarządu Głównego SBP. W spotkaniu, poza członkami ZG, udział wzięli przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej SBP oraz Biura ZG SBP.

Pierwsza część spotkania dotyczyła podsumowania działalności Stowarzyszenia w okresie 20 lutego-8 kwietnia 2024 roku: przygotowania do KZD; przygotowanie i publikacja Apelu w sprawie wynagrodzeń dla pracowników bibliotek; realizacja konkursów; przygotowania do Forum Młodych Bibliotekarzy w Toruniu; realizacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek oraz innych projektów, które uzyskały dofinansowanie z MKiDN i MNiSW; organizacja szkoleń; prace Rady Programowej konferencji nt. użytkowników i nieużytkowników bibliotek. Przewodnicząca SBP skupiła się na omówieniu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów. Proponowany termin to 6-7 czerwca 2025 r., Warszawa. Trwają prace komitetów, zespołów i komisji powołanych przez ZG SBP w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia Zjazdu.

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP Marta Lach przedstawiła działalność wydawniczą w miesiącach styczeń-marzec 2024 r.

Kolejna część spotkania poświęcona była sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Skarbnik SBP, Bożena Chlebicka-Abramowicz przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Zarząd Główny SBP podjął dwie uchwały:

  • w sprawie przeznaczenia otrzymanych środków z tytułu 1,5% dla OPP za rok 2022 na dofinansowanie członkom SBP uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe (Uchwała ZG SBP nr 7/2024)
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok (Uchwała ZG SBP nr 8/2024)

Ostatnia część posiedzenia miała charakter sprawozdawczy. Podsumowano 2023 rok:

  • działalność Zarządu Głównego SBP (Joanna Potęga)
  • działalność sekcji /komisji/zespołów (Marzena Przybysz)
  • działalność okręgów SBP (z uwagi na nieobecność Tomasza Grabińskiego, członka ZG ds. okręgów, głos zabrała dr Barbara Budyńska, trwała krótka dyskusja nad przygotowaniem sprawozdania rocznego z działalności struktur SBP)

Kolejne spotkanie członków Zarządu Głównego SBP odbędzie się w czerwcu 2024 r.