Tadeusz Biernacki

6 lutego 2024 mija 30 rocznica śmierci Tadeusza Biernackiego (1917-1994), organizatora bibliotek kolejowych w okręgu szczecińskim.

Urodził się 4 stycznia 1917 r. w Dobrucowej koło Jasła w rodzinie chłopskiej. W 1936 r. ukończył gimnazjum w Jaśle. W maju 1939 r. rozpoczął pracę jako urzędnik kolejowy na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. W 1943 r. poślubił pianistkę Elżbietę Chomicką.

Po wojnie został skierowany do pracy w Szczecińskiej Dyrekcji Kolei. Do końca życia pozostał w Szczecinie, tu urodziła się czwórka jego dzieci. W 1951 r. rozpoczął pracę w bibliotece należącej do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie. Zdobywał wiedzę bibliotekarską na kursach zawodowych. Tworzył terenowe punkty biblioteczne i szkolił ich pracowników.

Kierował Biblioteką Okręgową (w 1961 przemianowaną na Okręgowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej) w Szczecinie, gdy sieć bibliotek zakładowych zamieniono w sieć ośrodków informacji (inte). W 1963 r. objął stanowisko kierownika Okręgowego Ośrodka przy DOKP w Szczecinie. Funkcję tę  pełnił do emerytury.

Swoje doświadczenia zawodowe przedstawił m.in. w publikacjach: Działalność ośrodków i punktów informacji technicznej i ekonomicznej w okręgu DOKP Szczecin w roku 1971 („Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1972 nr 1), Zadania i miejsce bibliotek kolejowych okręgu szczecińskiego w działalności informacyjnej dla potrzeb komunikacji(Wrocław 1970), Informacja techniczna i ekonomiczna w DOKP Szczecin („Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1968 nr 3/4).

Współpracował z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, m.in. opracowując w końcu lat pięćdziesiątych XX w. poniemiecki księgozbiór zdeponowany w gmachu WiMBP. Był współautorem (ze Stanisławem Badoniem i Stanisławem Krzywickim) książki Dorobek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 1965-1966 (Szczecin 1967).

W latach 1953-1975 pracował jako wykładowca bibliografii i dokumentacji naukowo-technicznej w Wojewódzkim Ośrodku Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Szczecinie, a w latach 1961-1974 kierował tą placówką.

Był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1950-1979). Działał także w innych organizacjach społecznych. Był zapalonym filatelistą; wiele czasu poświęcał także pracy w ogródku działkowym.

Tadeusz Biernacki otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego, Srebrną i Złotą Odznakę „Przodujący Kolejarz”, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Honorową Odznakę SBP.

Zmarł 6 lutego 1994 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

M.P.

Zob. też:

Dota-Kurzaj Maria: Tadeusz Biernacki (1917-1994) – organizator bibliotek kolejowych w okręgu szczecińskim. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych Warszawa : Wydaw. SBP, 2007, s. 7-14 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)